Nocom har 93,6 procent av aktierna i IAR Systems - erbjudandet ovillkorat och förlängt till den 18 mars 2005

Nocoms offentliga erbjudande till aktieägarna i IAR Systems AB (publ) har vid den förlängda anmälningstidens utgång den 11 februari 2005 accepterats av aktieägare representerande 4.278.482 aktier, motsvarande cirka 18,7 procent av röster och kapital i IAR Systems. Tillsammans med TurnIT:s ägarandel om cirka 74,9 procent, vilken Nocom kontrollerar i och med fullföljandet av erbjudandet riktat till TurnIT:s aktieägare, kontrollerar Nocom 93,6 procent av kapital och röster i IAR Systems. Samtliga uppställda villkor för erbjudandets genomförande är uppfyllda och Nocoms styrelse beslutade den 10 mars 2005 att förklara budet för ovillkorat. Redovisning av vederlag för de som hittills har accepterat erbjudandet beräknas kunna påbörjas omkring den 18 mars 2005. Nocom avser att påkalla tvångsinlösen samt verka för en avnotering av IAR Systems aktie från Stockholmsbörsen, vilket beräknas ske under april månad 2005. För att möjliggöra accept för kvarvarande aktieägare i IAR Systems har anmälningsperioden förlängts ytterligare enligt pressmeddelande den 10 mars 2005. Anmälan kan ske till och med klockan 15.00 fredagen den 18 mars 2005. Redovisning av vederlag till dem som accepterar Nocoms erbjudande under förlängningen beräknas kunna påbörjas omkring den 23 mars 2005.