Nocom Q1: Delårsrapport januari-mars 2006

Stark inledning på 2006 för det nya, större Nocom - Den organiska tillväxten uppgick till drygt 40 procent - omsättningen uppgick till 211,8 MSEK - Rörelseresultatet förbättrades med drygt 19 MSEK - rörelseresultatet uppgick till 15,4 MSEK - Nettokassan ökade med 48 procent i kvartalet - likvida medel uppgick till 100,2 MSEK Januari - mars 2006 • Omsättningen uppgick till 211,8 (60,5) MSEK. • Rörelseresultatet uppgick till 15,4 (-2,9) MSEK. • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 15,3 (-3,1) MSEK. • Resultatet efter skatt uppgick till 10,7 (-3,2) MSEK. • Resultatet per aktie uppgick till 0,09 (-0,08) SEK. • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,9 (-2,9) MSEK. • Tillgängliga likvida medel uppgick till 129,7 (130,3) MSEK. • Eget kapital uppgick till 460,1 (327,5) MSEK den 31 mars. • Eget kapital per aktie uppgick till 4,61 (3,82) SEK den 31 mars. • IAR Systems tecknade två större licensavtal, värda cirka 3,7 miljoner kronor, med ledande japanska elektronikföretag. • IAR Systems tecknade ett viktigt utvecklingskontrakt med en av världens största leverantörer av mikroprocessorer. Avtalet är en fördjupning av ett mångårigt samarbete och ordern beräknas vara värd 3,5 miljoner kronor. • I mars tecknade Nocom Software ett treårigt avtal värt nära 15 miljoner kronor med en av sina större svenska kunder, avseende produkter och tjänster inom värddatoråtkomst. • I februari delades verksamheten i Nocom Distribution upp i tre bolag - Nocom Security, Nocom Software och Webcontrol. Bolagen är specialiserade inom teknikområdena informationssäkerhet, infrastruktur respektive analys. • Från januari 2006 är Nocoms aktie noterad på Attract 40 - Stockholmsbörsens lista för O-listans mest handlade aktier. Händelser efter rapportperiodens utgång • Northern Parklife - strategiskt förvärv stärker programvaruverksamheten I början av april förvärvade Nocom det svenska programvaruföretaget Northern Parklife. Företaget har ledande, egenutvecklade programvaror inom Storage Resource Management. Northern har en årsomsättning på cirka 20 miljoner kronor och sysselsätter 22 personer, varav sju i USA. Köpeskillingen uppgick till cirka 17 miljoner kronor, samt en tilläggsköpeskilling på 7 miljoner kronor fördelad på tre år.

Vd har ordet Nocom gick in år 2006 som en stark IT-koncern, efter ett intensivt år präglat av betydande förvärv och kraftig expansion. Den nya, större koncernen har fått en fantastisk start på året. Omsättningen har flerdubblats – främst genom fjolårets förvärv, men även genom betydande försäljningsframgångar. Den organiska tillväxten uppgår till 43 procent under 2006 års första kvartal. Samtidigt har lönsamheten stärkts – fjolårets negativa kvartalsresultat har vänts till ett positivt rörelseresultat på drygt 15 miljoner kronor. Vi har märkt av en tilltagande optimism på IT-marknaden med större satsningar och ökade investeringar. Naturligtvis har vi kunnat dra nytta av detta. Samtidigt växer vi mer än marknaden och flera av våra dotterbolag har noterat stora omsättningsökningar under årets första kvartal. Fjolårets intensiva och målmedvetna integrations- och utvecklingsarbete har gett resultat och skapat en stabil grund att bygga vidare på. År 2006 kommer i stor utsträckning att handla om att visa och utveckla den potential som finns i de enskilda dotterbolagen och för koncernen som helhet. Det största verksamhetsområdet Distribution inledde året med en kraftig omsättningsökning och stärkt lönsamhet jämfört med föregående år. I februari delades Nocom Distribution, Nocomkoncernens ursprungliga verksamhet inom programvarudistribution, upp i tre bolag med inriktning på olika teknikområden – informationssäkerhet, analys och infrastruktur. Det är främst inom det expansiva och hårt konkurrensutsatta informationssäkerhetsområdet som en fokusering av resurser och kompetens blivit nödvändig för att uppnå en ledande marknadsposition. Sedan uppdelningen har det nya bolaget Nocom Security stärkt sitt sortiment med nya informationssäkerhetsprodukter och försäljningen har ökat kraftigt i jämförelse med fjolårets relativt svaga inledning. De övriga nya enheterna, Nocom Software och Webcontrol, är specialiserade inom IT-infrastruktur respektive webbanalys och är i huvudsak verksamma på den svenska marknaden. De har väletablerade produkter, mångåriga samarbeten med leverantörerna och stabil lönsamhet. Årets inledning har varit både händelserik och framgångsrik för koncernens Programvaruverksamhet. IAR Systems fortsätter att skörda framgångar internationellt. Det senaste årets strategiska förändring av företagets inriktning – med en ökad satsning på programvaruförsäljning och en minskad andel konsulttjänster – har resulterat i både kraftigt ökad försäljning och stärkt lönsamhet. Under kvartalet tecknade IAR Systems två större licensavtal med ledande japanska elektronikföretag. En av affärerna gällde den allt mer efterfrågade ARM-tekniken, där IAR Systems ligger teknik- och marknadsmässigt långt framme. IAR Systems identifierade tidigt den stora potentialen i ARM-tekniken och det börjar ge resultat. Vi kommer att öka fokus och investeringarna inom området och ser ARM-segmentet som ett av de främsta tillväxtområdena för IAR Systems. Därutöver tecknade IAR Systems ett viktigt utvecklingskontrakt med en av världens största leverantörer av mikroprocessorer och ska nu utveckla ett verktyg för kundens nya 32-bitars chiparkitektur. Avtalet stärker IAR Systems position som den japanska chiptillverkarens främsta leverantör av utvecklingsverktyg. Dessa order är ett bra exempel på hur IAR Systems uppnått en lönsam balans mellan ren programvaruförsäljning och utvecklingskontrakt för långsiktig tillväxt. I början av april utökades programvaruverksamheten genom förvärvet av Northern Parklife, ett framgångsrikt svenskt programvaruföretag med egenutvecklade lösningar för Storage Resource Management (lagringshantering). Northern har många av de kvaliteter vi söker vid förvärv – det är ett lönsamt företag med unik kompetens och en ledande position på sin marknad. Det har en stark och drivande ledning och har lyckats mycket väl internationellt. Fler än hälften av företagen på Global Fortune 100 har valt en lösning från Northern för sin informationslagring. Bland kunderna märks världsledande företag som Microsoft, Nokia, Boeing, Nike, Siemens och Bank of America. Northern verkar nu som ett självständigt bolag inom Nocomkoncernen och vi ser stor potential till synergier med våra andra dotterbolag, bland annat har Nocom Security kompletterat sin produktportfölj med Northerns lösningar. Redan ett par veckor efter förvärvet tecknade Northern ett betydande avtal med the U.S. Army Accessions Command vid Fort Knox. Det strategiskt viktiga avtalet avser ett flertal licenser av Northern Storage Suite för effektiv och säker hantering av organisationens lagringsresurser. Inom Tjänsteverksamheten var tillväxten mer begränsad och rörelsemarginalen lägre än i övriga koncernen. Branschen är fortfarande påverkad av prispress och hård konkurrens på både drifttjänster och Internetbaserade tjänster. De två bolagen inom tjänsteverksamheten, Nocom Drift och Nocom Networks fortsätter utvecklingen mot en allt mer gemensam affär. Vi är idag en koncern med betydande resurser och stor potential. Vår finansiella ställning är god – med en kassa på 100 miljoner kronor och ett stabilt positivt kassaflöde från verksamheten. Det innebär naturligtvis finansiell trygghet men också möjlighet att ta tillvarata affärsmöjligheter och bygga och utveckla koncernen långsiktigt. Nocom har länge och framgångsrikt verkat inom IT-distribution på den nordiska marknaden. Våra dotterbolag inom programvaru¬verksamheten har nu vidgat vår marknad och tagit oss ut i världen. Såväl IAR Systems som Northern Parklife är internationellt etablerade och har huvuddelen av sin försäljning på stora marknader som Nordamerika och Japan. Men det är inte bara geografiskt som vår marknad växer. Våra programvarubolag marknadsför och säljer egenutvecklade produkter. Här kan vi dra nytta både av vår långa erfarenhet av att distribuera andras produkter och av våra övriga dotterbolags kompetens och försäljningsresurser. Vi står fast vid att 2006 kommer bli året då vi visar vår potential. Vi ska bli tydliga med vad vi kan och vart vi är på väg. Potentialen i koncernen är stor. Vi ser möjligheter till ökad effektivitet och stärkt lönsamhet inom distributionsverksamheten. Tillväxtmöjligheterna i programvaruverksamheten är goda, inte minst efter IAR Systems starka inledning på året och vårens förvärv av Northern Parklife. Vi ser också potential till ytterligare synergier inom tjänsteverksamheten, både på kostnads- och intäktssidan. Vi ser positivt på resten av år 2006 både vad gäller lönsamhet och tillväxt, med vissa variationer mellan kvartalen. IT-marknaden växer och vi räknar med en ännu mer positiv utveckling för Nocomkoncernen. Vi har stabilt lönsamma dotterbolag med goda utvecklingsmöjligheter. Nocom har aldrig gått bättre och har aldrig haft en större långsiktig potential. Även framöver är det stabil lönsamhet som gäller – samtidigt som vi kommer att öka tempot i den strategiska utvecklingen av koncernen. Solna torsdagen den 27 april 2006 Stefan Skarin Verkställande direktör Nocom AB (publ)