Q2   IAR SYSTEMS GROUP AB (PUBL)  DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2011

Ökad försäljning i alla regioner och förbättrad lönsamhet · Nettoomsättningen uppgick till 94,7 (85,7) MSEK, varav 48,9 (42,1) MSEK under andra kvartalet · Rörelseresultatet uppgick till 9,2 (5,3) MSEK, varav 5,4 (2,4) MSEK under andra kvartalet · Rörelsemarginalen uppgick till 9,7 (6,2) procent för perioden och till 11,0 (5,7) procent för andra kvartalet · Resultat per aktie uppgick till -3,33 (1,44) SEK för perioden och till 0,49 (0,60) för andra kvartalet · I lokal valuta ökade omsättningen i perioden med 27 % i USA, 15 % i Europa och med 36 % i Asien · Styrelsens långsiktiga finansiella mål är sedan tidigare  att omsättning ska öka med 10-15 % årligen i lokal valuta och att rörelsemarginalen ska överstiga 20 % över en konjunkturcykel Väsentliga händelser under perioden · Deltaco delades ut till aktieägarna med 19 april 2011 som första handelsdag på First North · Northern avyttrades den 15 april 2011 till dess ledning. Avyttringen godkändes av extra bolagsstämma den 3 maj 2011 · Årsstämman den 3 maj 2011 beslutade om namnbyte till IAR Systems Group AB · Företaget har lanserat produkter för att stödja utvecklingsmiljö inom Eclipse samt flera viktiga produktlanseringar inom ARM och Renesas. Väsentliga händelser efter periodens utgång · Den 3 maj 2011 införde årsstämman ett incitamentsprogram genom en riktad emission av högst 1 168 856 teckningsoptioner. Under teckningstiden fram till 7 juli tecknades 1 017 000 (87 %) av optionerna av anställda.

Andra kvartalet utvecklas positivt i alla regioner. Delvis som en följd av en ökad efterfrågan speciellt de mer avancerade tillämpningarna men även av en önskan från våra kunder om att standardisera på våra produkter för att nå en snabbare applikations utveckling och därmed ökat behov av service och support. Trenden att standardisera märks främst inom ARM och Rensesas produktområden.

I andra kvartalet ökade omsättningen med 16 % till 48,9 MSEK. I lokal valuta ökade omsättningen med 34 % i USA, 14 % i Europa och 47 % i Asien.

Rörelseresultatet ökade med 125 % till 5,4 MSEK. Rörelsemarginalen ökade till 11,0 % att jämföra med 5,7 % för andra kvartalet 2010 och 8,3 % för första kvartalet 2011.

Vår löpande verksamhet genererade 8,3 MSEK i kassaflöde och i slutet av kvartalet hade vi 30,9 MSEK i kassa och 25,0 MSEK i outnyttjad checkräkningskredit, vilket innebär att disponibla likvida medel uppgår till 55,9 MSEK.

Marknaden för inbyggda system fortsätter att växa som en följd av trenden i digitalisering. Det är främst inom mobila och energismarta applikationer som vi ser den största efterfrågan.

ARM är ett av de snabbast växande bolagen i industrin. Deras teknologi låg bakom 1,1 miljarder mobila enheter bara under andra kvartalet. Vår produkt EWARM följer den utvecklingen som vår största och snabbast växande produkt.

Vi ser en fortsatt ökad efterfrågan på våra produkter även om finansiella oron i världen påverkar våra möjligheter att förutspå utvecklingen på alla marknader.

Vi planerar för en intensiv höst med rekrytering, ökat antal marknadsaktiviteter samt fortsatt förädling av vår produktportfölj.

Stefan Skarin, VD på IAR Systems Group AB