Renodling och satsningar på egna produkter präglade 2007

Under året har renodlingen av Nocomkoncernen slutförts. Huvuddelen av den traditionella, till stora delar
olönsamma distributionsverksamheten har avyttrats. Samtidigt har stora satsningar gjorts i dotterbolag med egna
produkter.

2007 års omsättning i kvarvarande verksamheter ökade med nära nio procent och uppgick till cirka 538 MSEK,
varav 154 MSEK under det fjärde kvartalet. Efter tre kvartal med stabil resultatutveckling, minskade resultatet i det
fjärde kvartalets i jämförelse med föregående år. Det innebar att även helårsresultatet blev lägre än 2006.
Resultatet för kvarvarande verksamheter uppgick till cirka 55 MSEK för året, varav drygt 10 MSEK under fjärde
kvartalet. Betydande investeringar har gjorts under året och dessa bedöms få effekt successivt under 2008.

Lönsamheten är fortsatt god inom dotterbolagen IAR Systems och Deltaco, där stora marknads- och
försäljningssatsningar gjorts under året. Dotterbolaget Northern avslutade däremot året med ett svagt kvartal, med
lägre försäljning och lönsamhet än förväntat. Kvarvarande bolag inom distribution, Nocom Software och Nocom
Drift, utvecklades väl under året under stabil lönsamhet.

Koncernens finansiella ställning är fortsatt stark, vilket möjliggjort betydande återköp av aktier under det fjärde
kvartalet. Nocom har under 2007 återköpt totalt 4,8 miljoner aktier, varav 3,8 miljoner under det fjärde kvartalet.
Soliditeten stärktes under året och uppgick till 83 procent vid årsskiftet.

– Vi summerar ett händelserikt år där fokus legat på att renodla koncernen parallellt med betydande investeringar
inom egna produkter. Vi har avyttrat olönsam distributionsverksamhet och stärkt försäljnings- och
marknadsresurser i dotterbolagen, säger Stefan Ström, vd och koncernchef i Nocom.
– Vi har nu byggt plattformen för nästa viktiga steg i Nocoms utveckling. Vi har nått dit genom de senaste årens
ändring av den strategiska inriktningen, genom förvärv och avyttringar och genom aktiv utveckling av våra
förvärvade bolag.

Utdrag ur rapporten – januari – december 2007:
* Omsättningen uppgick till 531,8 (489,5) MSEK för kvarvarande verksamheter, varav 154,2 (144,5) MSEK
under det fjärde kvartalet
* Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter uppgick till 50,5 (59,7) MSEK, varav 9,1 (20,9) MSEK under
det fjärde kvartalet
* Resultat före avskrivningar av immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 54,9 (63,6) MSEK för
kvarvarande verksamheter, varav 10,3 (21,6) MSEK under det fjärde kvartalet
* Resultat per aktie uppgick till 0,60 (0,60) SEK för kvarvarande verksamheter, varav 0,32 (0,32) under det
fjärde kvartalet