Stark inledning på året för det nya, större Nocom - Delårsrapport för perioden januari – mars 2006

Nocom redovisar kraftig tillväxt och stärkt lönsamhet under årets första kvartal. Den nya, större koncernen har fått en mycket bra start på året. Omsättningen har flerdubblats – främst genom fjolårets förvärv, men även genom betydande försäljningsframgångar. Kvartalsomsättningen var 211,8 miljoner kronor och den organiska tillväxten uppgick till 43 procent. Samtidigt har lönsamheten stärkts – fjolårets negativa kvartalsresultat har vänts till ett positivt rörelseresultat på drygt 15 miljoner kronor. Även den finansiella ställningen är mycket god. Alla verksamheter genererar positivt kassaflöde och koncernens likvida medel uppgick till drygt 100 miljoner kronor den 31 mars. – Vi gick in i året som en stark IT-koncern och kan nu summera ett framgångsrikt kvartal. Nocom har aldrig gått bättre och har aldrig haft en större långsiktig potential, säger Stefan Skarin, vd och koncernchef, Nocom. – Även framöver är det stabil lönsamhet som gäller – samtidigt som vi kommer att öka tempot i den strategiska utvecklingen av koncernen. Utdrag ur rapporten: Januari – mars 2006: • Omsättningen uppgick till 211,8 (60,5) MSEK. • Rörelseresultatet uppgick till 15,4 (-2,9) MSEK. • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 15,3 (-3,1) MSEK. • Resultatet per aktie uppgick till 0,09 (-0,08) SEK. • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,9 (-2,9) MSEK. • Tillgängliga likvida medel uppgick till 129,7 (130,3) MSEK. • Eget kapital uppgick till 460,1 (327,5) MSEK den 31 mars. • Eget kapital per aktie uppgick till 4,61 (3,82) SEK