Utdrag ur delårsrapport januari - september 2002

Utdrag ur delårsrapport januari - september 2002 för Nocom AB (publ) · Omsättningen uppgick till 110,9 (201,3) MSEK för årets första nio månader · Åtgärdsprogram för att marknadsanpassa verksamheten och säkerställa långsiktig lönsamhet beräknas ge årlig besparingseffekt om 40 MSEK · Kostnaderna för åtgärdsprogrammet, 19 MSEK, belastade resultatet i tredje kvartalet i sin helhet. · Resultatet efter finansiella poster uppgick till -83,3 (-120,1) MSEK, en förbättring med 36,8 MSEK. · Christer Magnusson ny styrelseordförande Tredje kvartalet 2002 Ingen större förändring av marknadssituationen för IT-branschen har skett under årets tredje kvartal. Efterfrågan är fortsatt svag och det finns inga tecken på en snar återhämtning. För att anpassa organisationen till marknadsläget och snabbare nå lönsamhet genomförde Nocom ett nytt, kraftfullt åtgärdsprogram under september. Den årliga besparingseffekten av personalminskningar och övriga verksamhetsförändringar beräknas uppgå till 40 MSEK. Kostnaderna för åtgärdsprogrammet, 19 MSEK, belastade resultatet i tredje kvartalet i sin helhet. Kostnadsbesparingarna kommer att få genomslag redan under det fjärde kvartalet 2002. Koncernens omkostnadsmassa har, redan före åtgärdsprogrammet, reducerats kraftigt. Trots den betydande omsättningsminskningen har rörelseresultatet förbättrats påtagligt. För tredje kvartalet, som på grund av semesterperioden normalt är årets svagaste, redovisade Nocom ett resultat på -32,2 (-28,1) MSEK efter finansiella poster. Kassaflödet från den löpande verksamheten under tredje kvartalet uppgick till -13,5 (-30,2) MSEK. Åtgärdsprogram Den ihållande svaga IT-konjunkturen och vikande efterfrågan på främst konsulttjänster ledde till att företaget varslade 57 personer om uppsägning i september. Marknadsanpassningen av organisationen berörde främst konsultverksamheten, men även stödfunktioner som försäljning, marknad och ekonomi. Övriga delar av verksamheten, med tyngdpunkt på programvaror med tillhörande tjänster, samt dotterföretaget Nocom Partner Network berördes inte av omorganisationen. Renodlad verksamhet inriktad på programvaror Med sina drygt 17 år på marknaden är Nocom ett av Sveriges ledande programvaruföretag. Sedan sommaren 2001 har företaget genomgått en målmedveten renodling av verksamheten, och har nu ett tydligt marknadserbjudande. Erbjudandet baseras på marknadsledande programvaror inom utvalda områden - integration, programvaruutveckling, säkerhet, analys och infrastruktur - som bedöms ha mycket goda marknadsförutsättningar. Till alla produkter erbjuds service- och supporttjänster, expertstöd och utbildning. Företaget står nu på en stabil grund med ett starkt produkterbjudande och ledande kompetens inom utvalda marknadsområden samt långsiktiga och stabila relationer med såväl kunder som partners. Nocom Innovation I september skapades Nocom Innovation, där företaget samlat verksamheten i drifthallen e-channel center samt den mobila verksamheten, med bland annat intressebolaget Mobile Relations AB, som ägs gemensamt av Vodafone och Nocom. I Nocom Innovation ingår även Travelutions, IT- och managementkonsulter med inriktning på resebranschen. Operativt ansvarig för verksamheten är Anders Jonson, företagets grundare. Målsättningen med Nocom Innovation är att vidareutveckla affärsområdet - dels genom att bygga vidare på det delägarskap som finns, dels genom att utveckla relationer med marknadsledande aktörer inom bland annat det mobila området. Omsättning Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 27,7 (57,3) MSEK. För niomånadersperioden uppgick omsättningen till 110,9 (201,3) MSEK. Omsättningsminskningen jämfört med föregående år förklaras dels av avyttrade verksamhetsdelar, dels av den generellt låga aktiviteten på IT- marknaden, där många kunder väljer att avvakta med investeringsbesluten. Nettoomsättning, fördelad på affärsenheter: Nettoomsättning, jan - jan - jul - jul - helår MSEK sep sep sep sep 2001 2002 2001 2002 2001 Nocom 76,9 125,6 18,5 34,3 180,5 Nocom Partner 34,0 31,9 9,2 10,1 43,9 Network Avyttrade - 48,4 - 14,0 61,3 verksamhetsdelar Avgår - -4,6 - -1,1 -5,3 koncernintern omsättning Koncern 110,9 201,3 27,7 57,3 280,4 Nocom Omsättningen i Nocom, exklusive distributionsverksamheten i dotterföretaget Nocom Partner Network, uppgick till 76,9 MSEK under årets nio första månader. Integrationsprodukter Affärsområdet hade en tillfredsställande utveckling under årets tre första kvartal, trots den vikande marknaden. Efterfrågan inom programvaror, som WRQ:s produkter för värddatoråtkomst, var stabil. Även avtalsstocken för löpande support- och underhållavtal förblev opåverkad av marknadssituationen. Affärsområdet bedöms ha goda utvecklingsmöjligheter till följd av företagets starka kundbas, långsiktiga samarbeten med ledande leverantörer och en attraktiv produktportfölj inom utvalda marknadssegment. Integrationslösningar Affärsområdet integrationslösningar var under tredje kvartalet hårt belastat av rådande marknadsförutsättningar och säsongspåverkan genom semesterperioden. Omsättningen minskade jämfört med samma period föregående år. Affärsområdet är avvecklat sedan den 1 oktober 2002, och driftverksamheten och Travelutions ingår nu i Nocom Innovation. Driftverksamheten noterar en ökad tillströmning av förfrågningar. Detta beror dels på de nedläggningar och övriga strukturförändringar som skett i branschen. Dels beror det på ett ökat förtroende från befintliga kunder genom den väl fungerande, stabila och säkra driftmiljön i e- channel center. Det finns god kapacitet att ta in fler kunder i drifthallen utan ytterligare investeringar. Nocom Partner Network För årets första nio månader redovisade dotterföretaget Nocom Partner Network en ökad försäljning och ett förbättrat resultat jämfört med föregående år. Omsättningen uppgick till 34,0 MSEK för de första nio månaderna. Utvecklingen inom analys- och utvecklingsverktyg, med leverantörer som NetIQ, WebTrends och Macromedia, var fortsatt stark och inom vissa marknadssegment ökande. Marknaden är dock fortsatt under press, vilket visar sig såväl genom begränsad aktivitet i återförsäljarledet som genom prispress och lägre marginaler i distributionsledet. Resultat Rörelseresultat före avskrivningar för tredje kvartalet uppgick till - 26,6 (-13,4) MSEK. Rörelseresultatet belastades med kostnader för åtgärdsprogram med 19,0 MSEK. Åtgärderna innebar bland annat personalneddragningar med cirka 50 tjänster och förväntas innebära en kostnadsbesparing om cirka 40 MSEK per år, med full effekt från och med första kvartalet 2003. Programmet omfattade avveckling av affärsområdet integrationslösningar samt rationalisering och effektivisering av koncerngemensamma funktioner, bland annat säljorganisationen. Målet med åtgärderna var att minska koncernens kostnader och uppnå lönsamhet genom ökad marknadsanpassning. Genomförandet av åtgärdsprogrammet har avlöpt väl. Resultatet efter finansiella poster för tredje kvartalet uppgick till -32,2 (-28,1) MSEK. Koncernens rörelseresultat före avskrivningar för årets första nio månader uppgick till -43,3 (-58,8) MSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick till -83,3 (-120,1) MSEK för perioden, en förbättring med 36,8 MSEK. Rörelseresultat respektive resultat efter finansiella poster, fördelat på affärsenheter: Rörelseresultat jan- jan- jul- jul- helår respektive resultat efter sep sep sep sep 2001 finansiella poster, MSEK 2002 2001 2002 2001 Nocom -43,4 -42,3 -27,9 -6,2 -43,2 Nocom Partner Network 1,7 0,5 1,6 1,6 -6,9 Andelar i -1,6 -2,3 -0,3 -0,6 -2,9 intresseföretags resultat Avyttrade - -14,7 - -8,2 -22,8 verksamhetsdelar Rörelseresultat före -43,3 -58,8 -26,6 -13,4 -75,8 avskrivningar Avskrivningar av -13,7 -17,3 -3,5 -5,6 -23,8 materiella tillgångar Avskrivningar av -5,9 -5,6 -0,7 -1,8 -7,2 immateriella tillgångar Nedskrivningar -19,1 -6,7 - -6,7 -24,4 immateriella tillgångar Resultat från finansiella -1,3 -4,2 -1,4 1,6 -5,4 investeringar Avyttrade - -27,5 - -2,2 -51,3 verksamhetsdelar Resultat efter -83,3 -120,1 -32,2 -28,1 -187,9 finansiella poster Investeringar och finansiering Investeringar under årets första nio månader uppgick netto till -1,0 (51,5) MSEK. Investeringsbehovet i koncernen är fortsatt lågt. Räntebärande skulder uppgick per 30 september 2002 till 6,0 (18,8) MSEK, vilka samtliga avser finansiell leasing. Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 25 (64) procent. Under tredje kvartalet ökades ställda säkerheter med 4,2 MSEK. Inga förändringar har skett i ansvarsförbindelser under perioden (se senaste årsredovisningen). Kassaflöden och likvida medel Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13,5 (-30,2) MSEK för tredje kvartalet och har påverkats positivt av en förbättring av rörelsekapitalet med -12,5 (-15,5) MSEK. Till följd av semesterperioder är kassaflödet normalt svagt under tredje kvartalet. Åtgärdsprogrammet förväntas få genomslag i kassaflödet från och med första kvartalet 2003. Kassaflödet från investeringsverksamheten avsåg i huvudsak finansiell leasing. Vid periodens utgång uppgick tillgängliga likvida medel till 32,3 (42,8) MSEK, inklusive outnyttjad del av checkräkningskredit om 17,0 (20,0) MSEK. I oktober har checkräkningskrediten minskats till 7 MSEK. Personal Antalet anställda i koncernen uppgick vid periodens utgång till 97 (236). Minskningen är till stor del en följd av de avyttringar och personalminskningar som genomfördes i samband med renodlingen av verksamheten under 2001. I september 2002 har Nocom marknadsanpassat organisationen ytterligare. Efter avslutade förhandlingar och genomförd omorganisation beräknas antalet anställda uppgå till 83. Framtiden Den ihållande svaga IT-konjunkturen och tvivel på en snar vändning gör marknaden mycket svårbedömd. Effekten av åtgärdsprogrammet kommer att synas i resultatet redan under det fjärde kvartalet 2002 och får full effekt 2003. Det rådande marknadsläget gör det dock svårt att bedöma när företaget kommer att nå lönsamhet. Även den långsiktiga marknadsbedömningen präglas av osäkerhet och den generella omvärdering av branschen som skett. Nocom har, efter genomfört åtgärdsprogram, en inriktning och en organisation som är väl anpassade efter dagens kärva marknadsförutsättningar. Samtidigt finns potential att växa när konjunkturen vänder. Kortsiktigt bedöms det inte finnas något behov av ytterligare finansiering. Nocoms långsiktiga finansiella mål Rörelsemarginal Lönsamhet är det överordnade styrmålet. Uttryckt i rörelsemarginal är målet minst 10 procent. Rörelsemarginalen för årets första nio månader var negativ. Målet bedöms kunna uppnås tidigast under år 2003. Kassaflöde Koncernens målsättning vad gäller kassaflöde från den löpande verksamheten är att den skall vara som lägst 8 procent av omsättningen. Kassaflödet under årets fösta tre kvartal var negativt. Målet bedöms uppnås tidigast under år 2003. Soliditet Koncernens soliditetsmått är satt till 40 procent, men bör inte understiga 30 procent i lågkonjunktur. Soliditeten per 30 september 2002 var 25 procent. Soliditeten har successivt försämrats på grund av den negativa resultatutvecklingen. I samband med reservering av kostnader för åtgärdsprogrammet kom soliditeten att understiga koncernens mål. Målet bedöms dock uppnås under år 2003. Finansiella Q1-Q3 Q3 Mål mål 1999 2000 2001 2002 2002 Rörelsemargina 0 -30 -65 -75 -95 10 l,% Kassaflöde, % -6 -20 -15 -20 -48 8 Soliditet, % 36 68 51 25 30-40 Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 13,2 (34,4) MSEK. Resultat efter finansiella poster blev -94,0 (-57,9) MSEK. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,0 (3,2) MSEK. Tillgängliga likvida medel, inklusive outnyttjade krediter, uppgick den 30 september 2002 till 24,2 (19,9) MSEK. Antalet anställda i moderbolaget uppgick vid periodens utgång till 22 (62). Christer Magnusson ny styrelseordförande I september utsåg styrelsen Christer Magnusson till ny ordförande. Anders Jonson, som varit styrelseordförande sedan april 2001, kvarstår i styrelsen. Christer Magnusson valdes in i styrelsen i april 2001. Han har haft ledande befattningar i bland annat Linjeflyg och Vingresor samt styrelseuppdrag för flera storföretag, bland annat H&M, Dagab, Taxi Kurir och SJ. Christer Magnusson arbetar även med ledarskapsutveckling i det delägda företaget Perlan Dialog & Ledarskap. Extra bolagsstämma den 12 november Efter periodens utgång har bolaget kallat till en extra bolagsstämma, den 12 november 2002. Ärenden som skall behandlas är bland annat nyval av styrelseledamot samt godkännande av ledande befattningshavares och styrelseledamöters förvärv av köpoptioner. Nocoms aktie Nocoms B-aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Aktiekursen har under årets första nio månader varierat mellan 0,65 SEK som lägst och 3,60 SEK som högst. Kursen den 30 september var 0,65 SEK. Nocoms börsvärde uppgick den 30 september 2002 till 19 MSEK. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering och är oförändrad jämfört med föregående år. Nocom redovisar inte värdet av uppkomna underskottsavdrag som tillgång i balansräkningen. De ansamlade underskottsavdragen uppgick per den 30 september 2002 till cirka 215 MSEK (se senaste årsredovisningen). Granskning Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning. Uppsala, tisdagen den 5 november 2002 Nocom AB (publ) Stefan Skarin verkställande direktör För ytterligare information kontakta: Stefan Skarin verkställande direktörtel: 0708 - 65 10 05 Stefan Ström finansdirektörtel: 0708 - 65 10 68 Nocom AB (publ), organisationsnummer 556400-7200 Kristallen, 754 51 Uppsala tel 018-65 55 00 fax 018-65 55 55 www.nocom.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/05/20021105BIT00610/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/05/20021105BIT00610/wkr0002.pdf