Ytterligare kostnadsbesparingar för nya Nocomkoncernen: TurnIT:s aktie avnoteras från Stockholmsbörsen den 27 maj 2005

TurnIT:s aktie kommer att avnoteras från Stockholmsbörsen den 27 maj 2005. Det beslutade Stockholmsbörsen den 25 april, efter en ansökan från TurnIT:s styrelse. TurnIT-aktien har sedan den 16 mars handlats på Stockholmsbörsens observationsavdelning, till följd av att bolaget inte längre uppfyller noteringskravet gällande ägarkoncentration. Vid utgången av den senaste anmälningstiden till Nocoms offentliga bud, den 1 april 2005*), hade Nocom 90,7 procent av kapitalet och 88,3 procent av rösterna i TurnIT. IAR Systems, som också omfattas av Nocoms bud, avnoterades från Stockholmsbörsen den 25 april. Avnoteringarna av TurnIT och IAR Systems innebär också att dessa bolag upphör att lämna egna delårsrapporter. Rapportering kommer att ske via moderbolaget Nocom, med start den 25 maj, då rapporten för första kvartalet 2005 publiceras. Avnoteringarna är ytterligare ett viktigt steg i samordningen av den nya koncernen. Kostnaderna för börsnotering, styrelsearvoden och andra koncerngemensamma funktioner har kunnat reduceras med väsentliga belopp. Redan uppnådda kostnadsbesparingar beräknas uppgå till drygt 16 miljoner kronor på årsbasis. - Vi har på kort tid uppnått stora samordningsvinster. Vi är inne i ett intensivt skede där vi lär känna de olika verksamheterna och deras potential, säger Stefan Skarin, vd i Nocom. - Även om dotterbolagen inte kommer att integreras med varandra finns många sätt att samutnyttja infrastruktur och marknadsetableringar. Vi räknar med att utveckla verksamheterna och fånga upp ytterligare affärsmöjligheter i nära samarbete med dotterbolagen.