Delårsrapport

Delårsrapport januari - september 1999 Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 38, 0 (26, 5) MSEK, en ökning med 43 procent. Ny organisation införd från 1 juli baserad på projekt, mjukvarukomponenter och driftstjänster. Fokus på infrastruktur för elektroniska affärer, mobilitet (WAP) och säkerhet. Strategiska WAP-avtal har tecknats, främst med företag inom rese- respektive finansbranscherna. @ WAP Direct , en tjänst för snabb och säker WAP-trafik, har tagits fram i sam- arbete med Europolitan. Satsningar på rekrytering och vidareutveckling, främst av tjänster för WAP, inom Nocom.net samt utbyggnad av Nocoms nordiska organisation tynger resultatet för tredje kvartalet. * Periodens omsättning uppgick till 114,7 (101,9) MSEK, en ökning med 12,8 MSEK. * Omsättningen under tredje kvartalet ökade 43 procent och uppgick till 38,0 (26,5) MSEK. * Periodens rörelseresultat (exklusive tilläggsköpeskilling för tidigare såld verksamhet) före goodwillavskrivning uppgick till 0,1 (-0,4) MSEK. * Rörelseresultatet för tredje kvartalet (exklusive tilläggsköpeskilling för tidigare såld verksamhet) före goodwillavskrivning uppgick till -1,6 (-0,1) MSEK. Januari - September 1999 Nocoms roll och fokus Nocom har sedan grundandet 1985 introducerat och representerat mjukvaruvarulösningar baserade på innovativ teknik och nya synsätt inom IT- området. Från att tidigare ha varit en renodlad mjukvaruvaruleverantör, har verksamheten under senaste året successivt fokuserats på en strategisk uppbyggnad av tjänsteleveranser. I mjukvaruvaruverksamheten har Nocom under åren byggt upp långsiktiga relationer med ett tusental nordiska företag och även levererat till deras verksamheter utanför Norden. I och med förvärvet av Bizit AB med dotterbolag, som konsoliderades från och med den 1 juli (och namnändrats till Nocom.net respektive Nocom Integration), har Nocoms lösningar kring ledande mjukvarukomponenter kompletterats med en konsultorganisation med inriktning på säkra elektroniska affärer samt en organisation samlad kring säkra Internet- och mobilt orienterade driftslösningar (WAP). Nocom är idag positionerat och står väl rustat för helhelsåtaganden i direkta kundprojekt. Nocoms kundbas utgörs främst av stora och medelstora företag samt offentlig verksamhet i Norden. Nocom erbjuder lösningar för säker och konkurrenskraftig infrastruktur för Internet, mobil kommunikation (WAP) och elektroniska affärer. Lösningarna baseras på de tre samverkande affärsenheterna: @ Nocom Software, med mjukvaruvarukomponenter från ledande leverantörer byggda kring öppna standarder och med tillhörande tjänster såsom support, utbildning och produktstöd, @ Nocom Integration, en projektorienterad konsultorganisation med inriktning mot säkra och affärsorienterade lösningar för Internet och mobil kommunikation (WAP), @ Nocom.net, med driftstjänster för kunders nätverks- och e-handelslösningar med inriktning på högsta tillgänglighet och säkerhet, anpassat till den nya typen av affärsflöden över både fasta och mobila nätverk. Nocom.net erbjuder också konsulttjänster inom området drift av datasystem till kunder med egen driftsmiljö. Detta innebär att Nocom kan ta ett ännu större ansvar för kunders projekt, system och affärsnytta genom att erbjuda lösningar innefattande såväl affärsutvecklande konsultinsatser, projektledning och mjukvarukomponeter som driftssättning och produktion. Nocoms strategi är att erbjuda kunden specialistkompetens under systemets hela livscykel. Marknaden Möjligheten för företag att genom sina IT-system kommunicera med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter, i såväl fasta som mobila nätverk, är på väg att utvecklas till en avgörande faktor för företagens konkurrenskraft. Företagens affärs- och IT-utveckling växer samman. Kraven på säkerhet och tillgänglighet ökar till följd av detta. Framväxten av nya standarder, snabbare och säkrare kommunikation och möjligheter att, till exempel, kommunicera mobilt i realtid med affärskritiska system, ger nya möjligheter för företag och organisationer att utveckla verksamheten. Elektronisk handel eller, i ett vidare begrepp, elektroniska affärer är ett område som spås en stark tillväxt. Det är på denna marknad som Nocom agerar. Nocoms kompetensprofil, med specialiteter som säkerhet, mobil integration samt affärsorienterad utveckling och integration av e-handelssystemet med företags befintliga system, gör Nocom, genom Nocom Integration och Nocom Software, väl lämpad som leverantör av projekt, komponenter och system för elektroniska affärer. Kommersiella Internetlösningar ställer höga krav på den underliggande tekniken och driftsmiljön. Företag förväntas i ökande omfattning erbjuda sina tjänster dygnet runt, året runt med hög säkerhet och bra svarstider. På grund av den snabba utvecklingstakten väljer många företag att inte själva upprätthålla den kompetens och den driftsmiljö som detta kräver. Dessa vänder sig till en partner som kan ta hand om driften av systemet. Nocom, via Nocom.net, är en sådan partner. Intresset för mobil kommunikation genom WAP-tekniken (Wireless Application Protocol) forstätter att öka. Under perioden har Nokia Wireless Software Solutions utsett Nocom till främsta affärsutveck-lingspartner i Sverige och Norge kring Nokias öppna WAP-serverprogramvara och affärutveckling kring WAP. Nocom har vidare tillsammans med Europolitan introducerat WAP Direct@ och de första kundavtalen har tecknats. WAP Direct@ är en snabb och säker driftstjänst för WAP-tillämpningar. WAP-tekniken innebär att användare företrädesvis via mobiltelefonen kan få trådlös tillgång till information från olika datakällor och utföra transaktioner gentemot affärskritiska system. Detta kan ske genom att delvis eller inte alls nyttja Internet som bärare av informationen eller som källa för densamma. Komplexiteten i att åstadkomma en riktig och säker kommunikation mellan en mobil terminal och de affärskritiska systemen i ett företag ligger inte i WAP-protokollet utan i att på djupet förstå bakomliggande infrastruktur och system. Det sistnämnda är den värld som Nocom har sitt ursprung i. Nocom arbetar med inriktning att nå en ledande position inom detta intressanta segment. WAP-tekniken bedöms redan i år kunna få sitt genombrott och förväntas växa starkt under kommande år. Företag inom den finansiella sektorn och inom resebranschen ligger långt framme, men också en rad andra branscher förväntas anamma denna teknik under nästa år. Under perioden har flera strategiska uppdrag erhållits från kunder rörande projektledning, utveckling, installation och driftsättning av WAP-tjänster. Exempel på detta är under tredje kvartalet tecknade avtal med SEB Enskilda Banken och resebyrån Interjet. Omsättning januari - september Koncernens intäkter under perioden uppgick till 114,7 (101,9) MSEK, en ökning med 13 procent. Omsättningen under tredje kvartalet ökande med 43 procent till 38,0 MSEK jämfört med 26,5 MSEK för samma period föregående år. Av denna omsättningsökning under tredje kvartalet är 15 procentenheter organisk tillväxt i Nocom Software medan 28 procentenheter tillkommit genom förvärvet av Bizit. Omsättning 1999 1998 1999 1998 1998 MSEK Jan-Sept Jan-Sept Jul-Sept Jul-Sept Helår *) Nocom Software 107,2 101,9 30,5 26,5 159,8 Nocom.net 4,2 n.a 4,2 n.a n.a Nocom Integration 3,3 n.a 3,3 n.a n.a Koncernen 114,7 101,9 38,0 26,5 159,8 *) inklusive moderbolagets verksamhet. Resultat januari - september Rörelseresultatet för perioden, före goodwillavskrivningar, exklusive tilläggsköpeskilling för tidigare såld verksamhet, uppgick till 0,1 (-0,4) MSEK. Goodwillavskrivningar uppgick till -0,8 (0,0) MSEK. Rörelseresultat för tredje kvartalet, före goodwillavskrivningar, exklusive tilläggsköpeskilling för tidigare såld verksamhet, uppgick till -1,6 (-0,1) MSEK. Satsningar på rekrytering, vidareutveckling av Nocom.net, främst av tjänster för WAP, samt utbyggnad av Nocoms nordiska organisation tynger resultatet för tredje kvartalet. Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (exklusive tilläggsköpeskilling för tidigare såld verksamhet) 1999 1998 1999 1998 1998 MSEK Jan-Sept Jan-Sept Jul-Sept Jul-Sept Helår *) Nocom Software 1,5 -0,4 -0,2 -0,1 6,8 Nocom.net -1,9 n.a -1,9 n.a n.a Nocom Integration 0,5 n.a 0,5 n.a n.a Koncernen 0,1 -0,4 -1,6 -0,1 6,8 *) inklusive moderbolagets verksamhet Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 0,3 (2,5) MSEK. Justerat för tilläggs-köpeskilling avseende tidigare såld verksamhet uppgick resultat efter finansiella poster till 0,0 (-0,4) MSEK. Nocom Software Nocom Softwares omsättning uppgick under perioden januari - september till 107,2 (101,9) MSEK. Omsättningen under tredje kvartalet ökade med 15 procent till 30,5 MSEK jämfört med 26,5 MSEK för samma period föregående år. Omsättningen i den svenska verksamheten under perioden uppgick till 90,2 (85,9) och omsättningen i den norska till 14,9 (15,4) MSEK. Den norska verksamheten var under perioden lönsam till skillnad mot föregående år. Under perioden har verksamhet startats i Finland. Omsättningen i Finland under perioden uppgick till 2,1 (0,6) MSEK. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar och exklusive tilläggsköpeskilling för tidigare såld verksamhet, uppgick för perioden till 1,5 (-0,4) MSEK och för tredje kvartalet till -0,2 (-0,1) MSEK. Nocom .net Nocom.nets omsättning uppgick under perioden juli - september till 4,2 MSEK. Jämfört med samma period 1998 har omsättningen ökat med drygt 40 procent. Vidareutveckling av Nocom.nets verksamhet och tjänster generellt och specifikt tjänster för WAP, tynger resultatet under tredje kvartalet. Flera nya och intressanta kunder har tillkommit såväl under tredje kvartalet som efter kvartalets utgång. Nocom Integration Nocom Integrations omsättning uppgick under perioden juli - september till 3,3 MSEK. Jämfört med samma period 1998 har omsättningen ökat med drygt 40 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 15 procent under tredje kvartalet. Finansiell ställning Koncernens soliditet uppgick 1999-09-30 till 51 (37) procent. Tillgängliga likvida medel inklusive kortfristiga placeringar och outnyttjad del av checkräkningskredit uppgick 1999-09-30 till 41,4 (32,8) MSEK. Räntebärande skulder uppgick i koncernen till 15,3 (1,1) MSEK. Av räntebärande skulder 1999-09-30 är 11,6 MSEK relaterat till finansiell leasing. Investeringar Under perioden har koncernen gjort investeringar i inventarier, netto 3,5 (2,7) MSEK. Under tredje kvartalet har koncernen dels förvärvat 100 procent av Bizit AB, med ett förvärvsvärde om 32,1 MSEK och dels för 3,0 MSEK förvärvat 25 procent av Pharmapoint AB, en vertikal portal inriktad mot läkemedelförskrivande läkare, i första hand i Europa. Vidare har koncernen för 1,1 MSEK förvärvat inkråm, bland annat försäljningsrättigheter för säkerhetsprogramvara, från Pronett Inform A/S i Norge. Personal Antalet anställda i koncernen uppgick per 1999-09-30 till 138 jämfört med 98 vid samma tidpunkt föregående år. De anställda per 1999-09-30 fördelas på respektive bolag och affärsenhet enligt följande; Moderbolag 20, Nocom Software 72, Nocom Integration 25 och Nocom.net 21. Nocom har sedan andra kvartalet intensifierat rekryteringen av personal vilket medfört att ett tiotal personer anställts, förutom den personal som tillkommit genom förvärvet av Bizit. Med ytterligare ett tiotal personer har anställning avtalats. Dessa tillkommer under det fjärde kvartalet. Moderbolaget Moderbolagets omsättning för perioden uppgick till 79,9 (89,1) MSEK. Rörelseresultatet blev -3,7 (6,6) MSEK. Moderbolagets omsättning och rörelseresultat har påverkats av den omstrukturering av verksamheten som genomförts under tredje kvartalet. Tillgängliga likvida medel inklusive kortfristiga placeringar och outnyttjad del av checkräkningskredit uppgick 1999-09-30 till 38,6 (24,5) MSEK. Nocoms aktier Nocoms B-aktie är sedan den 4 januari noterad på Stockholms Fondbörs O-lista. Aktiekursen har under perioden varierat mellan 28 SEK som lägst och 193 SEK som högst. Antalet aktier i Nocom uppgår, efter emission av 271.456 aktier av serie B i samband med förvärvet av Bizit, den 30 september till 4.593.176 à nominellt 1 kr, varav 953.626 A-aktier och 3.639.550 B-aktier. Under tredje kvartalet har 120.000 aktier av serie A omstämplats till serie B efter begäran från aktieägare. Av det bemyndigande som vid ordinarie bolagsstämma lämnades till styrelse att, intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller tillfällen fatta beslut om nyemission, återstår 228.544 aktier av serie B. Huvudägaren Anders Jonson har under perioden honorerat del av tidigare privat utställda köpoptioner till ledande befattningshavare i enlighet med emissionsprospekt från december 1998. I samband med förvärvet av Bizit utställde Anders Jonson och Mindo AB, som en del av uppgörelsen, optioner till Bizits aktieägare att förvärva 242 640 B-aktier. Expansion och långsiktiga mål Förutsättningarna att ytterligare expandera verksamheten på den nordiska marknaden bedöms vara goda. Nocom har vidare ambitionen att växa internationellt. Denna expansion planeras genomföras med relativt låg risk och i första hand ske genom att Nocom Integration och Nocom.net följer sina nordiska partners (främst Nokia och Ericsson) och internationellt verksamma kunder. Denna strategi baseras på den utveckling och de möjligheter som Nocom ser kring elektroniska affärer i stort och kring mobil kommunikation specifikt. Nocoms tillväxt avses ske på såväl organisk väg som genom strategiska förvärv. Inom Nocoms strategiska satsningsområden, säkerhet, mobil kommunikation och elektroniska affärer, som främst kommer till uttryck i Nocom Integration och Nocom.net, är Nocoms mål en årlig tillväxt med 50 till 100 procent. Resultatmålet för dessa delar är sammantaget att inom en två- till treårsperiod nå en uthållig rörelsemarginal på 12 procent i genomsnitt över en konjunkturcykel. Rörande Nocom Software är de långsiktiga målen, att uppnå en årlig organisk tillväxt, exklusive förvärv, om minst 20 procent samt en rörelsemarginal om 10 procent. Dessa mål bedöms kunna uppnås inom en två- till treårsperiod. Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång Som en del i Nocom internationaliseringsstrategi och som en vidareutveckling av samarbetet med Europolitan har Nocom ansökt om registrering av varumärket WAP Direct i samtliga EU-länder, Norge och Schweiz. Nocom.net har tecknat avtal med Snowdrops angående driften av sin webbplats, www.snowdrops.com. Vidare har Nocom.net tecknat avtal med två av Nordens ledande affärs- och kreditinformationsföretag, gällande införande, drift och övervakning av ett arkivsystem för finansiell företagsinformation. Utblick för kvartal fyra 1999 Under de tre första kvartalen 1999 bedömer Nocom att år 2000-problematiken endast påverkat bolaget i begränsad omfattning. Den påverkan som bedöms ha skett är främst kopplad till att vissa dokumenthanteringprojekt hos kunder tillfälligt prioriterats ner. Effekten av detta på Nocom under perioden kan möjligen uppskattas till några procents lägre omsättning. Om andra förhållande kommer att gälla under det fjärde kvartalet 1999 är i dagsläget svårbedömt. Nocom har, liksom många andra IT-företag, påtagliga säsongsvariationer i försäljning och därmed resultat. Det fjärde kvartalet är, och har historiskt varit, det starkaste kvartalet med en större försäljning och ett högre resultat än övriga kvartal. Inom det fjärde kvartalet är december månad särskilt betydelsefull. Detta hänger bland annat samman med kundernas budgetcykler och att kundernas översyn av behovet av mjukvarulicenser regelmässigt koncentreras till denna period . Tidigare beslutade och under fjärde kvartalet accelererande investeringar i WAP-affären, främst uppbyggandet av WAP Direct@, förväntas ge en positiv resultatpåverkan först under första halvåret 2000. Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké 1999 3 februari 2000 Årsredovisning 1999 mars 2000 Delårsrapport januari-mars 2000 27 april 2000 Halvårsrapport januari-juni 2000 18 augusti 2000 Delårsrapport januari-september 2000 26 oktober 2000 Uppsala den 21 oktober 1999 Anders Jonson Verkställande direktör För ytterligare information kontakta: Anders Jonson, VD, eller Tomas Nygren, vVD. Nocom AB (publ), organisationsnr 556400-7200 Kristallen, 754 51 Uppsala, tel 018-65 55 00, fax 018-65 55 55, www.nocom.se Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Koncernens resultaträkning i sammandrag 1999 1998 1999 1998 12 mån 12 mån Helår Jan- Jan- Juli Juli Okt 98 Okt 1998 MSEK Sept Sept -Sept -Sept -Sept97-Sept 99 98 Fakturerad försäljning 114,7 101,9 38,0 26,5 172,6 197,0 159,8 Kostnader sålda varor och -74,6 -64,7 -26,4 -17,3 -105,9 -118,2 -96,0 tjänster Bruttoresultat 40,1 37,2 11,6 9,2 66,7 78,8 63,8 Försäljnings- och -40,8 -37,6 -14,0 -9,3 -60,2 -67,3 -57,0 administrationskostnader Utvecklingskostnader - - - - - -0,3 - Övriga intäkter 0,3 2,9 - 0,2 1,2 2,9 3,7 Rörelseresultat -0,4 2,5 -2,4 0,1 7,6 14,1 10,5 Finansiella intäkter och 0,7 0,0 -0,1 -0,1 0,8 0,3 0,1 kostnader Resultat efter finansiella 0,3 2,5 -2,5 0,0 8,4 14,4 10,6 poster Skatt -0,3 -0,7 0,5 0,0 -1,6 -1,0 -2,0 Resultat efter skatt 0,0 1,8 -2,0 0,0 6,8 13,4 8,6 Koncernens balansräkning i sammandrag MSEK 990930 980930 981231 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 32,4 0,6 0,2 Materiella anläggningstillgångar 18,8 4,4 4,2 Finansiella anläggningstillgångar 3,0 0,0 - Summa anläggningstillgångar 54,2 5,0 4,4 Omsättningstillgångar Varulager 3,1 3,1 3,9 Övriga omsättningstillgångar 16,7 4,2 3,1 Kundfordringar 37,4 24,2 46,4 Kortfristiga placeringar - 4,0 35,0 Kassa och bank 22,9 3,6 14,7 Summa omsättningstillgångar 80,1 39,1 103,1 SUMMA TILLGÅNGAR 134,3 44,1 107,5 EGET KAPITAL OCH SKULDER Summa eget kapital 68,5 16,4 58,9 Långfristiga skulder Räntebärande skulder 10,7 - - Latent skatt 1,5 1,1 1,5 Summa långfristiga skulder 12,2 1,1 1,5 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 16,3 10,5 20,4 Räntebärande skulder 4,6 1,1 - Övriga kortfristiga skulder 32,7 15,0 26,7 Summa kortfristiga skulder 53,6 26,6 47,1 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 134,3 44,1 107,5 Kassaflöden 1999 1998 1999 1998 12 mån 12 mån Helår Jan Jan Juli Juli Okt 98Okt 97-Sept 1998 MSEK -Sept -Sept -Sept -Sept -Sept 99 98 Inbetalningar från 119,8 162,8 36,3 30,5 157,1 201,6 200,2 kunder Utbetalningar till -123,5 -154,9 -42,9 -37,5 -153,4 -182,8 -184,8 leverantörer och anställda Erhållen ränta 0,9 0,4 0,2 0,0 1,0 0,6 0,5 Erlagd ränta -0,3 -0,4 -0,2 0,0 -0,3 -0,3 -0,5 Betald inkomstskatt -1,4 0,1 -0,4 -0,7 -1,4 1,6 0,0 Kassaflöde från den -4,5 8,0 -7,0 -7,7 3,0 20,7 15,4 löpande verksamheten Kassaflöde från -22,1 -2,7 -20,7 -0,7 -22,9 -1,5 -3,5 investeringsverksamhet en Kassaflöde från 0,2 -4,6 -0,2 0,2 35,3 -12,0 31,0 finansieringsverksamhe ten Förändring av likvida -26,8 0,7 -27,9 -8,2 15,4 7,2 42,9 medel 1 Nyckeltal 1999 1998 1999 1998 12 12Helår mån mån Jan- Jan-Juli-Juli- Okt Okt 1998 Sept Sept Sept Sept 98- 97- Sept Sept 99 98 Bruttomarginal, % 2,9 5,6 0,3 4,6 6,9 9,1 8,9 Rörelsemarginal, % neg 2,5 neg 0,2 4,4 7,1 6,6 Vinstmarginal, % 0,3 2,5 neg neg 4,9 7,3 6,6 Soliditet, % 51,0 36,6 54,8 Räntabilitet på eget 0,0 11,3 neg neg 15,9124,1 43,8 kapital, % Räntabilitet på 1,0 14,9 neg 0,2 17,4 87,4 47,7 sysselsatt kapital, % Räntetäckningsgrad, 1,9 7,7 neg 0,8 22,1 25,4 26,6 ggr Sysselsatt kapital, 83,8 17,5 58,9 MSEK Netto räntebärande -7,7 -6,5 -49,7 2 skulder , MSEK Nettoskuldsättningsgr-0,11-0,39 -0,84 2 ad , ggr Antalet anställda vid 138 98 97 periodens utgång, st Antalet anställda 109 96 135 99 106 101 96 medeltal, st Omsättning per 1,1 1,1 0,3 0,3 1,5 2,0 1,7 anställd, MSEK Förädlingsvärde per 0,36 0,41 0,07 0,10 0,58 0,62 0,65 anställd, MSEK Eget kapital per 14,92 5,09 13,82 aktie, kr Antal aktier vid 4.5933.3814.5933.3814.5933.3814.321 periodens slut, st .176 .720 .176 .720 .176 .720 .720 Genomsnittligt antal 4.4123.3814.5933.3814.3893.3813.404 aktier, st .206 .720 .176 .720 .584 .720 .898 Vinst per aktie SEK, 28% schablonskatt 0,05 0,54 neg neg 1,32 3,04 1,77 (beräknat på antal aktier vid periodens slut) Vinst per aktie SEK, full skatt (beräknat 0,00 0,54 neg neg 1,49 3,96 2,00 på antal aktier vid periodens slut) Vinst per aktie SEK, 28% schablonskatt 0,05 0,54 neg neg 1,38 3,04 2,24 (beräknat på genomsnittligt antal aktier) Vinst per aktie SEK, full skatt (beräknat 0,00 0,54 neg neg 1,56 3,96 2,54 på genomsnittligt antal aktier) Kvartalsredovisning Omsättning Resultat efter Vinstmarginal MSEK finansiella % poster Kvartal 1 1999 31,5 0,7 2,2% Kvartal 1 1998 35,9 1,3 3,7% Kvartal 2 1999 45,2 2,1 4,6% Kvartal 2 1998 39,5 1,2 3,0% Kvartal 3 1999 38,0 -2,5 neg Kvartal 3 1998 26,5 0,0 0,0% Kvartal 4 1998 57,9 8,1 14,0% Kvartal 4 1997 95,0 11,7 12,3% 1) I enlighet med Sveriges Finansanalytikers Förenings definitioner 2) Ett negativt värde innebär att räntebärande tillgångar överstiger räntebärande skulder. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/10/21/19991021BIT00190/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/10/21/19991021BIT00190/bit0002.pdf