Delårsrapport januari - juni 2003

Delårsrapport januari - juni 2003 (utdrag) Nocom AB (publ) organisationsnummer 556400-7200 · Fortsatt positiv resultatutveckling bekräftar trendbrott Resultat efter finansiella poster uppgick till 4,5 (-51,2) MSEK, varav 2,4 (-33,3) MSEK för andra kvartalet Resultat efter skatt uppgick till 2,9 (-51,4) MSEK, varav 1,6 (-33,6) MSEK för andra kvartalet Rörelsemarginalen uppgick till 6 (-62) procent för första halvåret Resultat per aktie uppgick till 0,10 (-1,82) SEK, varav 0,05 (-1,19) SEK för andra kvartalet · Positivt kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades under första halvåret och uppgick till 10,0 (-8,8) MSEK, exklusive utbetalningar på 6,0 MSEK på grund av åtgärdsprogrammet i september 2002 · Stabil omsättning Omsättningen uppgick till 72,3 (83,2) MSEK för årets första sex månader, varav 35,4 (42,5) MSEK för andra kvartalet Vd har ordet En fortsatt positiv resultatutveckling bekräftar företagets trendbrott. Det är tillfredställande att vi för tredje kvartalet i rad kan redovisa ett positivt rörelseresultat före avskrivningar. Vi har en stabil omsättning trots en fortsatt tuff marknad. De konjunkturrelaterade effekter, som många i branschen lider av, har vi lyckats minimera genom lägre kostnader och effektiv organisation. Under andra kvartalet har vi tecknat ett antal stora avtal i både Sverige och Norge. Affärerna, som i huvudsak är inom affärsområdet integration, är utvidgningar av befintliga avtal med kunder till vår supportverksamhet. Den generella trenden är att våra kunder främst investerar inom områden som ger snabba kostnadsbesparingar. Ett exempel är värddatoråtkomst, det vill säga åtkomst till ett företags centrala system, där vi ser ett ökat intresse för de nya, kostnadseffektiva webb- och serverbaserade lösningarna. Utökad produktportfölj Under första halvåret har vi kompletterat vår produktportfölj inom affärsområdena säkerhet, analys och utvecklingsverktyg. Effekten av dessa kompletteringar kommer att synas under andra halvåret i takt med att marknadsaktiviteter genomförs, partners rekryteras och våra medarbetare kompetensutvecklas. Säkerhet har fått ökad prioritet hos alla som använder IT i sin verksamhet, och omfattar allt från skydd från virus och andra angrepp utifrån till kontroll över de anställdas användning av Internet. Allt fler anställda arbetar idag på distans och säkerhetshoten ökar i både antal och komplexitet. Kraven på företags säkerhetsarbete höjs - och kostnaderna ökar. Vi är väl positionerade att möta efterfrågan på kvalificerade säkerhetslösningar, inte minst genom våra nya samarbetspartners Symantec, som är världsledande inom Internetsäkerhet, och Icognito. Under andra kvartalet har vi dessutom ökat andelen certifierade medarbetare inom affärsområdet säkerhet, där efterfrågan på produktkompetens är störst. e-channel center och Travelutions utvecklas väl Nocoms driftsverksamhet i e-channel center har nått en stabil och tillfredställande resultatnivå. Vi kommer under resten av året att öka investeringen i försäljnings- och marknadsinriktade aktiviteter. Travelutions utvecklas väl trots den svaga resemarknaden. Efterfrågan på tjänster inom prisstrategi, trafikplanering och IT-strategi är fortsatt god och resultatutvecklingen positiv. Nordiskt erbjudande Vårt mål är att ha lika erbjudande i de olika länderna i Norden. Detta dels för att bli en än mer attraktiv distributör för våra leverantörer. Dels för att möjliggöra en fördjupad produktkompetens som kommer våra partners och kunder tillgodo. I Norge och Finland kompletterar vi produktportföljen och rekryterar för att anpassa produktutbud och kompetens. Även om koncernens omsättning utanför Sverige är begränsad ser vi en tillväxtpotential i Norge och Finland både på kort och lång sikt. Andra halvåret 2003 Vi räknar även framöver med en återhållsam marknad.Tredje kvartalet är traditionellt årets svagaste. Nocoms positiva resultatutveckling under första halvåret gör dock att vi har goda utsikter för helåret. Vi kommer att fortsätta vår fokusering på långsiktig lönsamhet genom att kompetensutveckla våra medarbetare, komplettera vår produktportfölj och utöka samarbetet med partners, återförsäljare och leverantörer. Stefan Skarin verkställande direktör Fortsatt stabil omsättning Omsättningen för årets sex första månader uppgick till 72,3 (83,2) MSEK. Förändringen i omsättning beror på att IT-konsultverksamheten avvecklades hösten 2002. Nettoomsättning, fördelad på programvaror och tjänster: Nettoomsättning, jan-jun jan-jun apr-jun apr-jun helår MSEK 2003 2002 2003 2002 2002 Programvaror 27,1 26,4 13,7 12,7 44,1 Tjänster 45,2 56,8 21,7 29,8 106,7 Koncern 72,3 83,2 35,4 42,5 150,8 Programvaror Intäkterna avser försäljning av programvarulicenser inom affärsområdena integration, säkerhet, analys, infrastruktur och utvecklingsverktyg. Omsättningen för programvaror för årets sex första månader uppgick till 27,1 (26,4) MSEK. I Sverige uppgick omsättningen till 21,9 (21,5) MSEK, i Norge till 4,5 (3,7) MSEK och i Finland till 0,7 (1,2) MSEK. Produktportföljen har kompletterats under första halvåret enligt följande: Säkerhet : Icognito - innehållsfiltrering av Internet för att skydda användare, företag och hårdvara. Utökat distributionsavtal i januari till att, förutom den norska marknaden, även omfatta den svenska. Symantec - världsledande inom Internetsäkerhet. Distributionsavtal i april för den svenska och finska marknaden. Analys: eIQnetworks - analys av bland annat brandväggar och e- postsystem. I juni tecknades ett distributionsavtal för den svenska, finska och norska marknaden. Utvecklingsverktyg: Oplayo - strömmande video för Internet och mobila enheter. Distributionsavtal i mars för den svenska och norska marknaden. Tjänster Intäkterna härrör sig från support och utbildning samt från driftstjänster i e-channel center och konsulttjänster i Travelutions. Omsättningen för tjänster uppgick till 45,2 (56,8) MSEK för årets sex första månader. I Sverige uppgick omsättningen till 38,2 (47,9) MSEK, i Norge till 6,0 (8,7) MSEK och i Finland till 1,0 (0,2) MSEK. Efterfrågan på support är fortsatt stabil. Ytterligare resultatförbättringar Den positiva resultattrend som inleddes under fjärde kvartalet 2002 har fortsatt och Nocom redovisade ett bättre resultat för såväl det första halvåret som andra kvartalet i år, jämfört med motsvarande perioder 2002. Rörelseresultat före avskrivningar för första halvåret 2003 uppgick till 10,1 (-16,8) MSEK, en förbättring med 26,9 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4,5 (-51,2) MSEK, en resultatförbättring på 55,7 MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar för andra kvartalet uppgick till 5,1 (-7,0) MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2,4 (- 33,3) MSEK. Kostnader för åtgärdsprogrammet i september 2002 reserverades med 19,0 MSEK. Per 30 juni 2003 återstod 4,2 MSEK av denna reservering. Programvaror Programvaruverksamheten redovisade ett förbättrat rörelseresultatet jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet för första halvåret 2003 uppgick till 0,4 (-12,1) MSEK. jan-jun jan-jun apr-jun apr-jun helår Programvaror 2003 2002 2003 2002 2002 MSEK Rörelseresultat före avskrivningar 1,6 -10,6 1,0 -4,3 -18,8 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -1,2 -1,5 -0,6 -0,8 -2,7 Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,1 Nedskrivningar immateriella anläggningstillgångar - - - - - Rörelseresultat 0,4 -12,1 0,4 -5,1 -21,6 I Sverige uppgick rörelseresultatet till 0,7 (-9,0) MSEK, i Norge till 0,3 (-2,1) och i Finland till -0,6(-1,0) MSEK. Tjänster Även tjänster redovisade ett förbättrat rörelseresultat jämfört med första halvåret 2002. Rörelseresultatet för årets sex första månader uppgick till 3,9 (-39,2) MSEK. Tjänster jan-jun jan-jun apr-jun apr-jun helår MSEK 2003 2002 2003 2002 2002 Rörelseresultat före avskrivningar 8,5 -6,2 4,1 -2,7 -20,5 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -3,1 -8,7 -1,5 -4,3 -18,6 Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar -1,5 -5,2 -0,8 -2,6 -6,5 Nedskrivningar immateriella anläggningstillgångar - -19,1 - -19,1 -19,1 Rörelseresultat 3,9 -39,2 1,8 -28,8 -64,7 I Sverige uppgick rörelseresultatet till 1,3 (-42,0) MSEK, i Norge till 2,2 (3,3) och i Finland till 0,4 (-0,5) MSEK. Investeringar och finansiering Investeringsbehovet i koncernen är fortsatt lågt. Investeringar under årets sex första månader uppgick till netto 0,2 (-0,8) MSEK. Räntebärande skulder, vilka samtliga avser finansiell leasing, uppgick per 30 juni 2003 till 2,8 (7,5) MSEK. Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 28 (42) procent. Ställda säkerheter har under perioden ökat med 1,9 MSEK i samband med att en checkräkningskredit om 3 MSEK upptagits. Inga förändringar har skett i ansvarsförbindelser under perioden (se senaste årsredovisning). Kassaflöden och likvida medel Den löpande verksamheten genererar ett allt bättre kassaflöde till följd av den positiva resultatutvecklingen. Verksamheten har sedan åtgärdsprogrammet i september 2002 genererat ett kassaflöde på 21,5 MSEK, exklusive utbetalningar hänförliga till åtgärdsprogrammet på 13,6 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,0 (-8,8) MSEK för första halvåret 2003. Kassaflödet har påverkats negativt av en förändring av rörelsekapitalet med -8,7 (3,6) MSEK. Åtgärdsprogrammet i september 2002 har belastat kassaflödet under perioden med 6,0 MSEK och beräknas belasta kassaflödet för andra halvåret 2003 med ytterligare 2 MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten avser i huvudsak finansiell leasing. Vid periodens utgång uppgick tillgängliga likvida medel till 21,4 (30,3) MSEK. Därutöver finns en outnyttjad checkräkningskredit om 3,0 (17,0) MSEK. Personal Antalet anställda i koncernen uppgick vid periodens utgång till 75 (137). Framtiden Vi fortsätter vårt arbete med att skapa fortsatta resultatförbättringar för att nå våra långsiktiga finansiella mål. Vi bygger vidare på vårt erbjudande genom att komplettera vår produktportfölj och utveckla vår partnerstrategi på den nordiska marknaden. Vi fördjupar relationerna med våra avtalskunder och fortsätter att kompetensutveckla personalen. De områden som kommer att ha starkast tillväxt framöver bedömer vi är analys, säkerhet och integration. Vi räknar med en fortsatt stabil resultatutveckling under resten av året. Nocoms långsiktiga finansiella mål Rörelsemarginal Lönsamhet är det överordnade styrmålet. Uttryckt i rörelsemarginal är målet minst 10 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 6 procent både för första halvåret och för andra kvartalet. Kassaflöde Koncernens målsättning vad gäller kassaflöde från den löpande verksamheten är att den skall vara som lägst 8 procent av omsättningen. Kassaflödet förbättrades under andra kvartalet och uppgick till 7 procent. För första halvåret uppgick kassaflödet till 5 procent. Soliditet Koncernens soliditetsmått är satt till 40 procent, men bör inte understiga 30 procent i lågkonjunktur. Soliditeten har ökat från 20 procent vid årsskiftet till 28 procent per 30 juni 2003. Finansiella mål jan-jun apr-jun Mål 2000 2001 2002 2003 2003 Rörelsemarginal, % -30 -65 -57 6 6 10 Kassaflöde, % -20 -15 -12 5 7 8 Soliditet, % 68 51 20 28 30-40 Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 7,7 (13,4) MSEK. Resultat efter finansiella poster blev -9,9 (-66,4) MSEK. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,1 (0,0) MSEK. Tillgängliga likvida medel uppgick den 30 juni 2003 till 3,3 (13,9) MSEK. Därutöver finns en outnyttjad checkräkningskredit om 3,0 (17,0) MSEK. Antalet anställda i moderbolaget uppgick vid periodens utgång till 20 (35). Nocoms aktie Nocoms B-aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Aktiekursen har under första halvåret varierat mellan 0,81 SEK som lägst och 2,99 SEK som högst. Kursen den 30 juni var 2,92 SEK. Nocoms börsvärde uppgick den 30 juni 2003 till 83 MSEK. I april förvärvade vd Stefan Skarin samtliga A-aktier av Anders Jonson och blev därmed ny huvudägare i Nocom. Stefan Skarins innehav uppgår till 34,2 procent av rösterna och 13,2 procent av kapitalet. I syfte att främja likviditeten i Nocomaktien utsåg Nocom i juni Remium Securities till likviditetsgarant. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Uppsala, torsdagen den 21 augusti 2003 Nocom AB (publ) Stefan Skarin verkställande direktör Granskning Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Uppsala, torsdagen den 21 augusti 2003 Ingvar Pramhäll Leonard Daun Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor För ytterligare information kontakta Stefan Skarin, vd 0708-65 10 05 Stefan Ström, finansdirektör 0708-65 10 68 Kommande rapporttillfälle Delårsrapport januari-september 2003 13 november 2003 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/21/20030821BIT00140/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/21/20030821BIT00140/wkr0002.pdf Hela rapporten