Delårsrapport januari - mars 2007

Tillväxt och stark lönsamhet i koncernens egna produkter

• Deltaco växer 17 procent med god lönsamhet - investerar i lanseringen av 1000 produkter under eget varumärke 2007
• Fortsatt stark efterfrågan på IAR Systems licenser baserade på ARM:s mikroprocessorarkitektur
• Northern etablerar internationell försäljningsorganisation och utvecklar produkt för ny marknad
• Distribution avbryter den volymrelaterade försäljningen för att stärka lönsamheten - Nocom Security lägger ner verksamheter i Finland och Baltikum

• Omsättningen uppgick till 203,3 (205,8) MSEK
• Resultat före avskrivningar av immateriella tillgångar (EBITA) uppick till 13,1 (15,7) MSEK
• Resultat efter skatt uppgick till 8,6 (10,2) MSEK
• Resultat per aktie uppgick till 0,07 (0,10) SEK

VD HAR ORDET
Nocom ökar investeringstakten i försäljnings- och marknadsresurser, utökat produktutbud och en global närvaro. Mer än hälften av omsättningen består av försäljning av egna produkter med stark lönsamhet och stor tillväxtpotential.

Deltaco visar att ett målmedvetet strategiskt arbete ger kraftig tillväxt med fortsatt god lönsamhet. Under 2007 kommer 1000 produkter att lanseras under eget varumärke. Varumärkessatsningen stärker Deltacos konkurrenskraft då varumärket blir allt viktigare vid försäljning till slutanvändare.Tillbehörsmarknaden förändras och expanderar till både detaljhandel och stormarknader.

IAR Systems försäljning av licenser inom mobila tillämpningar som bygger på 32-bitarsteknik ökar. Efterfrågan på programvaror baserade på den ledande ARM-teknologin fortsätter vara stark internationellt. IAR Systems rekryterar nya säljare i USA, Kina, Japan och Norden.

Northern etablerar en internationell försäljningsorganisation och satsar på ökade marknadsaktiviteter. En hög andel licensintäkter med god bruttomarginal skapar stark lönsamhet. Ett utökat samarbete med NetApp, en global hårdvaruleverantör, ger Northerns produkter möjlighet att via ny kanal nå en ny stor marknad. NetApps är den hårdvaruleverantör som växer snabbast i branschen för datalagring. Investeringarna förväntas ge goda möjligheter för tillväxt under året.

Inom verksamhetsområde Distribution är fokus stärkt lönsamhet. Under kvartalet har den volymrelaterade försäljningen med utsatt lönsamhet avbrutits. Nocom Security lägger ner verksamheterna i Finland och Baltikum, där försäljningen till största del är volymrelaterad. Arbetet fortsätter med att byta produktportfölj och se över organisationen för att snabbare nå lönsamhet.

Året har inletts starkt med en hög aktivitet och en bibehållen god lönsamhet. Nocom fortsätter arbetet med att fokusera på stärkt lönsamhet inom distributionsverksamheten och ökade investeringar i egna produkter med stor tillväxtpotential.

Stockholm, torsdagen den 3 maj 2007
Stefan Ström, verkställande direktör och koncernchef
Nocom AB (publ)

KONCERNEN
Omsättningen uppgick till 203,3 (205,8) MSEK. Koncernen redovisar totalt en stabil omsättning med variationer inom respektive verksamhet i jämförelse med föregående år.

I och med Deltacos förändring från distributör till leverantör, med försäljning av produkter under eget varumärke, ökar koncernens andel egna produkter i förhållande till distribution av tredjepartsprodukter. Andelen egna produkter uppgick till 56 procent av koncernens totala omsättning. Deltaco redovisas inte längre under Distribution utan som egen rörelsegren liksom koncernens övriga produktägare IAR Systems och Northern.

Verksamhetsområde Distributions omsättning är lägre än föregående år. Detta beror på en minskad försäljning av volymrelaterade produkter inom Nocom Security och på att Nocom Software tecknade sin enskilt största order någonsin avseende produkter inom värddatoråtkomst i februari 2006. Ordern uppgick till nära 15 MSEK och avsåg programvaran Attachmate WRQ Reflection.

Resultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 13,1 (15,8) MSEK och resultatmarginal (EBITA) uppgick till 6,4 (7,7) procent. Lönsamheten är stark inom dotterbolagen med egna produkter; IAR Systems, Northern och Deltaco samt distributionsbolaget Nocom Software. Disitribution av tredjepartsprodukter är till stor del en konkurrensutsatt marknad där koncernen genomför åtgärder för att stärka lönsamheten.

Koncernens investeringar i försäljnings- och marknadsresurser påverkar resultatet under första kvartalet 2007 med cirka 2 MSEK.

I februari 2006 avyttrades aktieinnehavet i ContactorArete Gruppen AB för 3 MSEK. Försäljningen påverkade föregående års resultat positivt med 2 MSEK och redovisas under övriga intäkter.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,6 (17,9) MSEK under första kvartalet 2007. Investeringar i försäljningsresurser och marknadsföring samt en kraftig ökning av Deltacos lager har genomförts i kvartalet. Nocoms finansiella ställning är stark med en nettokassa på 78,0 (59,1) MSEK och en soliditet på 78 (66) procent.

ÅRSSTÄMMA
Årsstämman hålls den 3 maj 2007 klockan 18.00 på Scandic Anglais konferens, Humlegårdsgatan 23, Stockholm. Nocoms fullständiga årsredovisning finns tillgänglig på www.nocom.se och i bolagets lokaler i Kista Science Tower.

FRAMTIDSUTSIKTER
Nocom bedömer att en fortsatt positiv konjunktur inom IT-investeringar för 2007 skall ge koncernen en stark marknadsposition och möjligheter till fortsatt positiv utveckling.

Koncernens långsiktiga mål är att växa snabbare än IT-marknaden generellt. Det skall ske genom ökade investeringar i försäljningsresurser, produktutveckling och en global närvaro.

Nocoms starka resultat, strategiska fokus och marknadens utveckling skapar nya möjligheter att förädla koncernens portfölj och inriktning.

Koncernens finansiella fokus är en fortsatt stabil långsiktig lönsamhet, ökad tillväxt inom koncernens egna produkter och stärkt lönsamhet inom Distribution.