Delårsrapport januari - september 2001 för Nocom AB (publ)

Delårsrapport januari - september 2001 för Nocom AB (publ) · Omsättningen ökade med 30 procent till 201,3 (155,3) MSEK · Rörelseresultatet före avskrivningar och engångskostnader uppgick till -12,4 MSEK för tredje kvartalet, jämfört med -33,4 MSEK för första halvåret · Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -58,8 (-23,6) MSEK · Resultat före skatt uppgick till -120,1 (-35,8) MSEK · Engångskostnader belastar resultatet med cirka 49 MSEK (-), varav cirka 13 MSEK inom rörelseresultatet · Nedskrivning av goodwill belastar resultatet med 27,5 (-) MSEK, varav 6,7 MSEK avseende Travelutions under tredje kvartalet · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -51,5 (- 29,8) MSEK · Tillgängliga likvida medel uppgick till 42,8 MSEK den 30 september 2001 Positionering och kostnadsbesparingar gav resultatförbättring Nocom redovisar en kraftig resultatförbättring under tredje kvartalet, jämfört med årets första sex månader. Renodlingen av företaget mot kärnverksamheten inom IT-lösningar har fortsatt, med fokus på utvalda produkt- och kompetensområden. Företaget har också genomfört en rad kostnadsbesparingar som beräknas få förstärkt effekt under fjärde kvartalet. Bland annat har personalstyrkan inom konsultverksamheten minskats och delar av verksamheten inom Nocom Travelutions lagts ned. Minskat ägande i Tradevision Tradevision har fortsatt sin starka utveckling och bland annat tecknat ett strategiskt avtal med Compaq, avseende e-logistiklösningen LogiMan. I Nocoms satsning på kärnverksamheten inom IT-lösningar ingår dock inte e-logistik, vilket innebär att Nocom beslutat att minska sin ägarandel (för närvarande 70 procent) i Tradevision. Viktiga affärer under tredje kvartalet · Föreningssparbanken - utvidgning av tidigare samarbete inom innehållshantering (Content Management) · Nordbanken - ett tvåårigt avtal avseende drift och support av de mobila banktjänsterna · Nokia - ett avtal avseende utveckling och drift av den interaktiva kanal som byggs för Nokia Media Terminal, det vill säga den nya generationens intelligenta digital-tv-box · Akademiska Hus - ett större avtal avseende en intranätlösning · En utvidgning, värd cirka 2,4 MSEK, av tidigare avtal med ett större svenskt företag, avseende värddatoråtkomst Viktiga händelser efter periodens utgång I oktober tecknades ett strategiskt samarbetsavtal med amerikanska TIBCO Software Inc, avseende TIBCO:s världsledande programvaror inom integration. Vd:s kommentar I det tredje kvartalet visar Nocom en kraftig resultatförbättring. Detta trots att marknadsläget varit fortsatt avvaktande, med en stor osäkerhet inom IT-investeringar, och att årets tredje kvartal, belastat av semesterperioder, traditionellt är företagets svagaste. Skälet till förbättringen är företagets ompositionering mot IT-lösningar, där huvuddelen av den starka kundbasen finns, besparings-programmet och fokuseringen på marknadssegment med tillväxt. Nocom har under perioden genomfört kostnadsbesparingar som beräknas ge ytterligare effekt under fjärde kvartalet. Bland annat har personalstyrkan inom konsultverksamheten minskats och delar av verksamheten inom Travelutions lagts ned. Beläggningsgraden inom konsultverksamheten har inte varit tillfredsställande, men har ökat något under senare delen av perioden. Licensförsäljningen fortsätter att redovisa tillväxt, speciellt inom integrationslösningar (EAI) och indirekt försäljning via partners. En fortsatt stark fokusering på marknadsföring och försäljning under resten av året skapar goda förutsättningar att nå de uppsatta målen. TIBCO och Nocom i samarbete ger stark positionering av företaget inom IT- lösningar Nocom fortsätter att renodla sin kompetens mot kärnverksamheten inom IT- lösningar, med fokus på utvalda produkt- och kompetensområden. Ett viktigt steg i denna satsning är det avtal som tecknats i oktober med den ledande leverantören inom integrationsområdet, TIBCO Software Inc. Tillsammans erbjuder Nocom och TIBCO en för Sverige unik kombination av världsledande teknik och marknadsledande konsult-, support- och utbildningstjänster. Nocom minskar ägandet i Tradevision AB Tradevision fortsätter att expandera som ett internationellt ledande företag inom e-logistiklösningar, samtidigt som Nocom ökar fokuseringen på kärnverksamheten inom den nordiska marknaden. Nocom har beslutat att minska sin ägarandel (70 procent) i Tradevision för att ge båda företagen utvecklingsmöjligheter inom sina respektive kärnverksamheter. Nocom förhandlar med ett antal intressenter och förhandlingarna beräknas vara avslutade före årsskiftet 2001/2002. Som ett resultat av detta justeras Nocoms logotyp för att särskilja varumärkena. Utsikterna för helåret 2001 är oförändrade Framtidsutsikterna bedöms vara goda, men är beroende av marknadens fortsatta utveckling, vilken i dagsläget är svårbedömd. Företaget är fortsatt inriktat på att nå lönsamhet, dels med affärsmässiga lösningar, dels genom organisatoriska besparings- och effektiviseringsprogram. Nocom beräknar nå lönsamhet före goodwillavskrivningar under de närmaste ett till två kvartalen, beroende på effekten av ompositioneringen av företaget, renodlingen av verksamheten och kostnadsbesparingarna. Företaget ser inga investeringsbehov i kärnverksamheten eller ytterligare finansieringsbehov med nuvarande planer. Nocom januari - september 2001 Omsättning och resultat Totala omsättningen ökade med 30 (28) procent under årets första nio månader. Nocom Communications ökade omsättningen med 8 (24) procent. Affärsområdet Travelutions, som påbörjade sin verksamhet under första kvartalet 2000, omsatte 7,4 (1,3) MSEK. Tradevision omsatte 35,5 (4,7) MSEK. Jämförelsen är dock ej relevant då de tillkom som koncernbolag först i augusti 2000. Andelen kontrakts- och transaktionsbaserade intäkter uppgick till 99,7 (61,7) MSEK vilket motsvarar 50 (40) procent av den totala omsättningen. Omsättning per 2001 2000 2001 2000 2000 affärsområde MSEK Jan- Jan- Jul- Jul- Helå Sep Sep Sep Sep r Nocom 163,0 150,5 44,8 45,2 215, Communications 1) 7 Travelutions 7,4 1,3 2,1 0,9 2,4 Tradevision 35,5 4,7 11,5 4,7 15,8 Avgår koncernintern -4,6 -1,2 -1,1 -0,9 -1,7 omsättning Summa 201,3 155,3 57,3 49,9 232, 2 1) Jämförelsesiffrorna är justerade till följd av ändrade redovisningsprinciper Tillväxten under perioden januari - september hänförde sig främst till tjänsteverksamheten som ökade med 60 procent, medan konsult- och programvaruverksamheten ökade med 12 respektive 7 procent. Årets tredje kvartal visade ännu tydligare att tillväxten sker i tjänsteverksamheten som ökade med 60 procent. Programvaror ökade med 12 procent medan konsultrörelsen till följd av vikande marknad och personalminskningar minskade med 34 procent. Omsättning per 2001 2000 2001 2000 2000 verksamhet MSEK Jan- Jan- Jul- Jul- Helå Sep Sep Sep Sep r Programvaror 53,6 50,4 14,1 12,6 80,0 Konsult 39,5 35,4 8,7 13,3 53,2 Tjänst 1) 112,8 70,7 35,6 24,9 100, 7 Avgår koncernintern -4,6 -1,2 -1,1 -0,9 -1,7 omsättning Summa 201,3 155,3 57,3 49,9 232, 2 1) Jämförelsesiffrorna är justerade till följd av ändrade redovisningsprinciper Resultatet före avskrivningar belastas med engångskostnader för omstrukturering med cirka 13 (-) MSEK, varav ca 1 MSEK har belastat kvartalet. I resultatet från finansiella investeringar ingår nedskrivningen av Pharma Interactive CGS AB, som gjordes under första kvartalet, med 7,0 MSEK. Den del av verksamhetsgrenen Travelutions som hade sitt ursprung i förvärvet av Mobile Commerce Solutions AB, MCS, har lagts ned. Verksamheten har istället inriktats helt på managementkonsulting inom resebranschen, den verksamhet som tillfördes via förvärvet av Aerohosting. Den ändrade inriktningen ledde till att den goodwill om 6,7 MSEK som var kopplad till förvärvet av MCS skrevs ned. Under andra kvartalet skrevs goodwill avseende dotterbolaget Hera ned med 20,8 MSEK. Tredje kvartalets resultat före avskrivningar uppgick till -13,4 (-6,2) MSEK att jämföra med -27,2 (-14,1) MSEK andra kvartalet. Förbättringen förklaras främst av förbättringar inom kärnverksamheten Nocom Communications. Rörelseresultat respektive resultat 2001 2000 2001 2000 2000 före skatt MSEK jan- jan- jul- jul- helår sep sep sep sep Nocom Communications -38,2 -20,4 -4,3 -4,6 -31,0 1) Nocom Travelutions -3,8 -2,9 -1,5 -1,3 -5,8 Tradevision -14,5 -0,3 -7,0 -0,3 -8,8 Andelar i -2,3 - -0,6 - -0,3 intresseföretags resultat Rörelseresultat före -58,8 -23,6 -13,4 -6,2 -45,9 avskrivningar Avskrivningar -18,4 -10,0 -6,0 -3,8 -15,3 materiella tillgångar Avskrivningar -11,2 -5,2 -3,6 -2,6 -8,1 immateriella tillgångar Nedskrivningar -27,5 - -6,7 - - immateriella tillgångar Resultat från -4,2 3,0 1,6 0,9 4,4 finansiella investeringar Resultat före skatt -120,1 -35,8 -28,1 -11,7 -64,9 1) Jämförelsesiffrorna är justerade till följd av ändrade redovisningsprinciper. Nocom Communications Nocom Communications totala omsättning för årets tre första kvartal var 163,0 (150,5) MSEK, fördelat på programvaror med 53,6 (50,4) MSEK, konsulttjänster 32,1 (34,1) MSEK och övriga tjänster 77,3 (66,0) MSEK. Kvartalets resultat har förbättrats markant jämfört med första halvåret trots att det tredje kvartalet normalt sett är det svagaste på året. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -4,3 MSEK och inkluderar engångskostnader för uppsägningar på cirka 1 MSEK. Motsvarande resultatet för första halvåret är -33,9 MSEK varav cirka 10 MSEK i engångskostnader. Resultatförbättringen hänförde sig främst till programvaruverksamheten och tjänsteverksamheten. Programvaruverksamheten visade dessutom en fortsatt stark tillväxt av pågående, icke avslutade, affärer. Inom tjänsteverksamheten har försäljningen av programserviceavtal fortsatt utvecklats väl med god lönsamhet. De delar som fortfarande belastade resultatet var konsultverksamheten och driftverksamheten i e-channel center. Marknaden för konsulttjänster har varit fortsatt svag. Beläggningsgraden har även påverkats negativt av att starten av vissa ramavtal skjutits framåt i tid. Inom e-channel center finns kapacitet att med marginella merkostnader mångdubbla volymen av affärskritisk hosting och Application Service Provisioning, ASP. I resultatet för Nocom Communications ingår marknadskommunikationsbolaget Hera. Under perioden januari - september omsatte Hera 12,9 (14,2) MSEK och genererade ett rörelseresultat före avskrivningar på -0,2 (2,1) MSEK. Travelutions I september omstrukturerades verksamheten och inriktades på managementkonsulting inom resebranschen, baserad på den verksamhet och kompetens som förvärvet av Aerohosting AB tillförde Travelutions. Syftet med omstrukturering är att inom kort nå lönsamhet. Tradevision Tradevisions omsättning är transaktionsbaserad, till följd av att företagets tjänster erbjuds i så kallad ASP-form. Under året har order från ett flertal strategiska kunder tillkommit och omsättningen uppgick till 35,5 MSEK. Verksamheten har trots att sommarperioden innebär en nedgång i fraktvolym lyckats bibehålla omsättningen på 11,5 MSEK, vilket är samma nivå som andra kvartalet Tradevision expanderar internationellt och har idag kunder i över 60 länder. För att säkra fortsatt uthållig expansion har organisationen förstärkts på flera sätt, bland annat genom nya säljkontor i Norge, Finland, Tyskland och USA. Dessa åtgärder tillsammans med tecknandet av strategiska partnerskap med bland annat INTTRA och Compaq belastade kortsiktigt resultatet. Under perioden har också vidareutveckling skett av Tradevisions programvarulösning. Dessa utvecklingsinsatser, som i allt väsentligt är kundorderstyrda, uppgick till 17,5 MSEK netto och har aktiveras i balansräkningen. Finansiell ställning Koncernens soliditet uppgick till 64 (77) procent. Räntebärande skulder uppgick till 18,8 (17,6) MSEK varav 12,8 (17,6) avser finansiell leasing. Tillgängliga likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar och outnyttjad del av checkräkningskredit, uppgick 2001-09-30 till 42,8 MSEK och per rapportdatum till 40,3 MSEK. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för årets nio första månader till -51,5 (-29,8) MSEK och för tredje kvartalet till -30,2 (- 31,3) MSEK. Kassaflödet har under niomånadersperioden påverkats positivt av en förbättring av rörelsekapitalet med 8,3 (14,3) MSEK, varav -15,5 (- 26,7) MSEK för det tredje kvartalet . Kassaflödet har även belastats med investeringar, som totalt uppgick till 49,8 (43,7) MSEK för niomånadersperioden, varav 6,6 (20,5) MSEK för tredje kvartalet. Investeringar Under årets första nio månader har investeringar gjorts för 60,5 (122,8) MSEK. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till netto 16,2 (26,9) MSEK. Övriga investeringar avser i huvudsak utestående minoritetsandel (30 procent) i Nocom Travelutions AB (tidigare Nocom Mobile Commerce Solutions AB), samtliga aktier i Aerohosting AB och utveckling av Tradevisions programvara. Under tredje kvartalet har investeringarna minskat markant och uppgick till 7,5 (47,9) MSEK och avser främst Tradevisions mjukvara, 6,1 MSEK. Personal Antalet anställda uppgick vid periodens utgång till 236 (225) fördelade på Communications 179 (198), Tradevision 45 (18) och Travelutions 9 (5). Koncernfunktioner omfattade 3 (4) tjänster. Moderbolaget Moderbolagets omsättning för perioden uppgick till 34,4 (17,5) MSEK. Resultat efter finansnetto blev -57,9 (-39,8) MSEK. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 3,2 (4,1) MSEK. Övriga investeringar, främst aktier i dotterbolag uppgick till 19,1 (105,3) MSEK. Tillgängliga likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar och outnyttjad del av checkräkningskredit, uppgick 2001-09-30 till 19,9 MSEK. Antalet anställda i moderbolaget uppgick vid periodens utgång till 62 (51). Nocoms aktier Nocoms B-aktie är sedan januari 1999 noterad på Stockholmsbörsens O- lista. Aktiekursen har under januari - september 2001 varierat mellan 1,95 SEK som lägst och 12,00 SEK som högst. Kursen den 30 september var 2,05 SEK. Nocoms börsvärde uppgick 2001-09-30 till ca 58 MSEK. Förändring av antal aktier A- B- Totalt januari-september 2001 aktier aktier Antal aktier 2000-12-31 3.718. 22.933. 26.651. 130 250 380 Inlösta teckningsoptioner 27.500 27.500 Riktad nyemission, Förvärv av 609.624 609.624 Cyberink Riktad nyemission, Förvärv av 1.000.0 1.000.0 Aerohosting 00 00 Antal aktier 2001-09-30 3.718. 24.570. 28.288. 130 374 504 Kommande rapporttillfällen Bokslutskommunik 7 februari 2002 é 2001 mars 2002 Åresredovisning 2001 Uppsala den 25 oktober 2001 Styrelsen Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer För ytterligare information kontakta: Stefan Skarin verkställande direktör0708 - 65 10 05 Lars Åkerblom finansdirektör0708 - 65 53 09 Nocom AB (publ), organisationsnummer 556400-7200 Kristallen, 754 51 Uppsala, tel 018-65 55 00, fax 018-65 55 55, www.nocom.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00160/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00160/bit0001.pdf Hela rapporten