Delårsrapport januari-september 2005: Nocom AB (publ)

Alla verksamheter har förbättrat lönsamheten under tredje kvartalet Kvartalets omsättning 164,4 MSEK och rörelseresultat 10,3 MSEK - Resultatmässigt starkaste kvartalet i år för Distribution - tillväxt trots säsongsmässigt svag marknad - Tjänsteverksamheten lönsam tidigare än kommunicerat genom ökad försäljning och breddat erbjudande - Exceptionellt bra kvartal inom Programvara genom ökad försäljning i USA och Europa

Tredje kvartalet 2005 - Omsättningen uppgick till 164,4 (40,8) MSEK. - Rörelseresultatet uppgick till 10,3 (1,9) MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 10,3 (1,8) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 7,1 (1,3) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 0,07 (0,04) SEK. - Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,7 (-6,2) MSEK. - Tillgängliga likvida medel uppgick till 103,6 (17,8) MSEK den 30 september. - Eget kapital uppgick till 399,8 (46,6) MSEK den 30 september. Eget kapital per aktie uppgick till 4,03 (1,46) SEK den 30 september. - Nocom Networks förvärvade UNC Systems i början av juli. UNC Systems levererar innehållstjänster för webbportaler och verktyg för elektronisk kommunikation. - Nocom Distributions danska dotterbolag Tempest förvärvade IT-säkerhetsdistributören Mtrust Solutions verksamhet i augusti. Januari - september 2005 - Omsättningen uppgick till 401,6 (142,1) MSEK. - Rörelseresultatet uppgick till 16,1 (9,7) MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 15,2 (9,6) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 11,1 (6,9) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 0,15 (0,23) SEK. - Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,1 (-13,2) MSEK. - Kapitaltillskott genom nyemissioner och avyttringar uppgick till totalt 106,4 MSEK. - O-listenoterade TurnIT och IAR Systems förvärvades. Bolagen konsolideras från 22 mars. - IAR Systems avnoterades från Stockholmsbörsens O-lista den 25 april. - TurnIT avnoterades från Stockholmsbörsens O-lista den 27 maj. - Arete AB och Arete Datastöd AB avyttrades i juni till Contactor Data. - Verksamheten i Arete Affärssystem AB avyttrades i juni till CIBER Sweden. Vd har ordet Nocom kan lägga ännu ett lönsamt kvartal bakom sig. En viktig faktor bakom framgången är naturligtvis den snabba integrationen av de förvärvade bolagen TurnIT och IAR Systems och de kostnadsbesparingar som detta har inneburit. Dessutom noterar flera av dotterbolagen betydande försäljningsframgångar och ökad effektivitet. Sammantaget har detta inneburit en fyrdubbling av koncernens omsättning och ett rörelseresultat på drygt tio miljoner kronor för det tredje kvartalet. Tempot i integrationsarbetet har varit högt och koncernens lönsamhetsutveckling har överträffat våra förväntningar för årets första nio månader - framförallt för det traditionellt svaga tredje kvartalet. Under det tredje kvartalet har vi kunnat se resultatet av årets intensiva integrations- och förändringsarbete. Vår utvärdering av den nya koncernens bolag och genomgången av affärsrisker och tvister är avslutade. Åtgärder för betydande kostnadsbesparingar har genomförts och nyemissioner har stärkt koncernens finansiella ställning. Det viktiga verksamhetsområdet Distribution, som svarar för cirka tre fjärdedelar av koncernens omsättning, redovisar sitt resultatmässigt bästa kvartal hittills i år. Detta trots att det tredje kvartalet är årets säsongsmässigt svagaste inom IT-branschen. Det är framförallt Nocoms ursprungliga verksamhet, Nocom Distribution, samt SweDeltaco som noterat ökad försäljning och stärkt lönsamhet. Marknaden har under det tredje kvartalet visat tecken på återhämtning och efterfrågan på både programvaror och tillbehör har ökat. Även den fortsatta ökningen av antalet återförsäljare pekar på en generellt förbättrad IT-marknad. Nocom Distribution har sedan ett par år en stark ställning som distributör av programvaror för IT-säkerhet. Med förvärvet av den danska programvarudistributören Mtrust Solutions i augusti har den nordiska närvaron stärkts ytterligare. IAR Systems, enda dotterbolaget inom Programvaruverksamheten, har haft ett exceptionellt bra kvartal, såväl försäljnings- som resultatmässigt. Omsättningen har ökat betydligt, bland annat genom en rad affärer i USA, Tyskland och Storbritannien. Försäljningen har framförallt omfattat etablerade produkter med hög bruttomarginal. Tillsammans med generellt lägre kostnader har det gett en kraftigt förbättrad lönsamhet. Tredje kvartalets försäljningsframgångar och lönsamhetsutveckling har varit exceptionell och skapar naturligtvis höga förväntningar. IAR Systems är idag en av världens ledande leverantörer av programmeringsverktyg för inbyggda system och levererar till många välkända tillverkare av bilar, mobiltelefoner, medicinteknisk utrustning, vitvaror och konsumentelektronik runt om i världen. Vi tror på en fortsatt positiv utveckling av Programvaruverksamheten. Stor potential finns i företagets erbjudande och i en ökad efterfrågan på en rad marknader. Det är mycket glädjande att även Tjänsteverksamheten redovisar vinst för det tredje kvartalet. Verksamhetsområdet gick tidigare med förlust och en rad kraftfulla åtgärder sattes in under första halvåret - avyttringen av större delen av Arete, Nocom Drifts investering i försäljningsresurser, samlokaliseringen av Nocom Drift och Nocom Networks (tidigare Arete Internet) samt förvärvet av UNC Systems. Tillsammans har detta gjort tjänsteverksamheten lönsam något tidigare än vad vi ursprungligen kommunicerat. Bolagen har uppnått ökad kostnadseffektivitet genom sitt samutnyttjande av lokaler, infrastruktur och övriga resurser. Dessutom har de erbjudanden som väl kompletterar varandra och den 1 oktober fick bolagen en gemensam vd, Fredrik Thelander. Genom ett gemensamt ledarskap för hela tjänsteverksamheten ökar möjligheterna till ytterligare synergier, ett breddat, integrerat erbjudande och stärkt lönsamhet. Även om fjärde kvartalet kommer att påverkas av det fortsatta förändringsarbetet tror vi på en fortsatt positiv utveckling under resten av året. Att samtliga verksamhetsområden nått och förbättrat sin lönsamhet under det tredje kvartalet är mycket tillfredsställande. Nocom har snabbt funnit sin nya form och är idag en lönsam och växande koncern. Genom förvärven har vi vuxit oss starka - både genom vår storlek och genom bredden i erbjudandet. Tillsammans med våra starka finanser ger detta oss stor handlingsfrihet och potential till ytterligare tillväxt. Vi har i stort lagt integrationsarbetet bakom oss och kan nu utvärdera fler möjligheter för den nya koncernen. Vi satsar inte på att kortsiktigt maximera lönsamheten eller ge oss in i vidlyftiga investeringar. Långsiktighet och lönsamhet i första hand, tillväxt i andra hand, är det som gäller även framöver - för de enskilda dotterbolagen och för koncernen som helhet. Vi har ett fantastiskt kvartal och ett händelserikt år bakom oss. Med en framgångsrik verksamhet och stark ekonomi är förutsättningarna de allra bästa för avslutningen på året och för år 2006. Stefan Skarin Verkställande direktör Nocom AB (publ)