Förändring av det totala antalet aktier och röster i IAR Systems Group AB

Stockholm, Sverige – 30 november 2018 – Antalet aktier i I.A.R Systems Group AB (publ) (”IAR Systems”) uppgår per den 30 november 2018 till 13 968 333 aktier, fördelat på 100 000 aktier av serie A, 13 508 645 aktier av serie B och 359 688 aktier av serie C. Det totala antalet röster i IAR Systems uppgår per den 30 november 2018 till 14 868 333.

Som IAR Systems tidigare offentliggjort är ökningen av antalet aktier och röster i IAR Systems föranledd av en nyemission av 359 688 aktier av serie C i syfte att säkerställa leverans av aktier till anställda vid utnyttjande av personaloptioner enligt koncernens incitamentsprogram samt att kassaflödesmässigt kunna säkra betalning av framtida sociala avgifter hänförliga till dessa program.

Kontaktpersoner på IAR Systems Group AB
Josefin Skarin, IR-kontakt, IAR Systems Group AB
Email: josefin.skarin@iar.com

Stefan Skarin, VD och koncernchef, IAR Systems Group AB
Email: stefan.skarin@iar.com

Denna information offentliggörs enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2018 kl. 08:00 CET.