Försäljningsframgångar och snabb integration gav stärkt lönsamhet och tillväxt - Nocoms delårsrapport för perioden januari – september 2005

Nocom uppvisar ett mycket starkt tredje kvartal 2005 med ett rörelseresultat på 10,3 miljoner kronor, drygt fem gånger så mycket som motsvarande period 2004. Omsättningen i kvartalet uppgick till 164,4 miljoner kronor, en fyrdubbling jämfört med tredje kvartalet föregående år. Samtliga tre verksamhetsområden – Distribution, Programvara och Tjänster – uppvisar vinst. En viktig faktor bakom den positiva utvecklingen är att flera av dotterbolagen noterar betydande försäljningsframgångar under det tredje kvartalet. Dessutom har integrationen av de förvärvade bolagen TurnIT och IAR Systems varit snabb och framgångsrik. - Det är glädjande att samtliga verksamhetsområden förbättrat sin lönsamhet under det tredje kvartalet, som säsongsmässigt är årets svagaste inom IT-branschen, säger Stefan Skarin, vd i Nocom. - Tempot i integrationsarbetet har varit högt och koncernens lönsamhetsutveckling har överträffat våra förväntningar. Genom förvärven har vi vuxit oss starka - både genom vår storlek och genom bredden i erbjudandet. Utdrag ur rapporten: Tredje kvartalet, juli-september 2005 • Omsättningen uppgick till 164,4 (40,8) MSEK. • Rörelseresultatet uppgick till 10,3 (1,9) MSEK. • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 10,3 (1,8) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 7,1 (1,3) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 0,07 (0,04) SEK. • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,7 (-6,2) MSEK. • Tillgängliga likvida medel uppgick till 103,6 (17,8) MSEK den 30 september. • Eget kapital per aktie uppgick till 4,03 (1,46) SEK den 30 september. Januari – september 2005: • Omsättningen uppgick till 401,6 (142,1) MSEK. • Rörelseresultatet uppgick till 16,1 (9,7) MSEK. • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 15,2 (9,6) MSEK.. Resultatet per aktie uppgick till 0,15 (0,23) SEK. • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,1 (-13,2) MSEK. • Kapitaltillskott genom nyemissioner och avyttringar uppgick till totalt 106,4 MSEK under perioden.