I.A.R. Systems Group AB Bokslutskommuniké 2021

JANUARI - DECEMBER 2021
› EBITDA justerat för poster av engångskaraktär uppgick
till 119,9* (132,7) MSEK, vilket ger en
EBITDA-marginal om 33,7* (35,7) procent
› Rörelseresultatet justerat för poster av engångskaraktär
uppgick till 65,7* (83,8) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal
om 18,5* (22,5) procent
› Resultat före skatt uppgick till -68,6 (76,8) MSEK
› Resultat per aktie före utspädning uppgick till -4,94
(4,35) SEK, efter utspädning till -4,94 (4,35) SEK
› I rörelsens kostnader ingår nedskrivning på immateriella
tillgångar om 118 MSEK samt kostnader kopplade
till entledigandet av VD om 16 MSEK.
› Valutaomräkningen har påverkat nettoomsättning
negativt med -20,5 MSEK och rörelseresultat negativt
med -9,2 MSEK, vid en jämförelse med föregående år.
› Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick
till 131,6 (118,4) MSEK
› Nettokassan uppgick vid årets slut till 57,4 (1,5) MSEK

OKTOBER - DECEMBER 2021
› EBITDA justerat för poster av engångskaraktär uppgick
till 29,2* (32,5) MSEK, vilket ger en
EBITDA-marginal om 31,9* (35,8) procent
› Rörelseresultatet justerat för poster av engångskaraktär
uppgick till 15,2* (19,0) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal
om 16,6* (20,9) procent
› Resultat före skatt uppgick till -117,2 (14,5) MSEK
› Resultat per aktie före utspädning uppgick till -7,72
(0,88) SEK, efter utspädning till -7,72 (0,88) SEK
› I rörelsens kostnader ingår nedskrivning på immateriella
tillgångar om 118 MSEK samt kostnader kopplade
till entledigandet av VD om 16 MSEK.
› Valutaomräkningen har påverkat nettoomsättning negativt
med -0,9 MSEK och rörelseresultat positivt med
0,5 MSEK, vid en jämförelse med motsvarande kvartal
föregående år.
› Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick
till 40,5 (27,8) MSEK


* Se not 8 i bokslutskommunikén 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET
› Den 18 oktober 2021 beslutade styrelsen att entlediga
tidigare VD och utsåg Richard Lind till tillförordnad
VD. Den 9 december 2021 utsåg sedan styrelsen Richard
Lind till permanent VD.
› Den 17 december 2021 meddelade bolaget att nedskrivningar
sker på individuella immateriella utvecklingstillgångar
som inte längre är relevanta produkter,
huvudsakligen inom säkerhetsområdet som en följd
av ändrad bedömning av innovationstakt och utveckling
vilket även påverkar avskrivningstider på vissa
immateriella tillgångar framöver. Nedskrivningarna
på 118 MSEK är av engångskaraktär och påverkar ej
kassaflödet.

FÖRSLAG TILL UTDELNING
Styrelsen har för avsikt att inte föreslå någon utdelning inför årsstämman den 26 april
2022. Styrelsen motiverar förslaget med att det gör det möjligt att accelerera bolagets
tillväxtstrategi.

Denna information är insiderinformation som I.A.R. Systems
Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
10 februari 2022 kl. 13.00 CET.

Kontaktperson: Josefin Skarin, IR-kontakt, I.A.R. Systems Group
AB, Email: josefin.skarin@iar.com