I.A.R. Systems Group AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2023

En marknad i förändring som kräver nya moderna lösningar

”Asien fortsätter att uppvisa starka resultat där även en mogen
marknad som Japan har god tillväxt.” Richard Lind, Vd

Andra kvartalet 2023

 • Nettoomsättning 108,2 MSEK (107,6)
 • Tillväxt i nettoomsättningen var 0,5 % och -4,5 % med korrigering för valutaeffekt.
 • EBITDA uppgick till 30,5 MSEK (31,9), vilket ger en EBITDA-marginal om 28,2 % (29,6).
 • Justerad EBITDA uppgick till 32,0 MSEK (31,9), vilket ger en justerad
  EBITDA-marginal om 29,6 % (29,6).
 • Rörelseresultatet uppgick till 11,2 MSEK (19,6), vilket ger en rörelsemarginal om 10,4 % (18,2).
 • Justerat rörelseresultatet uppgick till 17,4 MSEK (19,6), vilket ger en justerad rörelsemarginal om 16,1 % (18,2).
 • Aktiverat arbete för egen räkning var 10,4 MSEK (10,5).
 • Valutaomräkningen har påverkat nettoomsättning positivt med 5,4 MSEK och rörelseresultat positivt med 4,4 MSEK, vid en jämförelse med motsvarande period föregående år.
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 29,4 MSEK (26,0).

Januari – juni 2023

 • Nettoomsättning 215,9 MSEK (205,0)
 • Tillväxt i nettoomsättningen var 5,3 % och -0,2 % med korrigering för valutaeffekt.
 • EBITDA uppgick till 55,8 MSEK (62,1), vilket ger en EBITDA-marginal om 25,8 % (30,3).
 • Justerad EBITDA uppgick till 59,0 MSEK (62,1), vilket ger en justerad EBITDA-marginal om 27,3 % (30,3).
 • Rörelseresultatet uppgick till 22,7 MSEK (36,9), vilket ger en rörelsemarginal om 10,5 % (18,0).
 • Justerat rörelseresultatet uppgick till 30,6 MSEK (36,9), vilket ger en justerad rörelsemarginal om 14,2 % (18,0).
 • Aktiverat arbete för egen räkning var 19,8 MSEK (22,7).
 • Valutaomräkningen har påverkat nettoomsättning positivt med 11,3 MSEK och rörelseresultat positivt med 8,3 MSEK, vid en jämförelse med motsvarande period föregående år.
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 55,5 MSEK (54,6).

Andra kvartalet i korthet

 • Chief Revenue Officer utsedd för ökat säljfokus mot en gemensam målbild.
 • Prenumerationserbjudande testat i USA som en förberedelse inför en bredare molnbaserad SaaS-tjänst.

Väsentliga händelser efter andra kvartalet

 • IAR meddelar omorganisation med nedskärningar i Cambridge, vilken beräknas ge årliga kostnadsbesparingar om ca 27 MSEK.