IAR Systems förvärvar Secure Thingz

Uppsala, Sverige – 21 mars 2018 – Det svenska företaget IAR Systems Group AB (”IAR Systems”) har idag ingått ett aktieöverlåtelseavtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Secure Thingz, Inc. (”Secure Thingz”), en leverantör av avancerade säkerhetslösningar för inbyggda system inom Internet of Things (IoT). Med förvärvet säkrar IAR Systems en stark position som föregångare i att erbjuda lösningar för säkerhet i inbyggda system.

Transaktionen
IAR Systems äger sedan tidigare cirka 20 procent av aktierna i Secure Thingz och i och med dagens förvärv av resterande aktier kommer IAR Systems vid slutförandet av transaktionen att äga 100 procent av aktierna i Secure Thingz. Köpeskillingen för resterande 80 procent uppgår till cirka 230 MSEK. I beräkningen av köpeskillingen ingår förutom en apportemission av 125 000 B-aktier till Secure Thingz grundare och tillträdande VD Haydn Povey även en rollover av ett existerande optionsprogram för de anställda i Secure Thingz. Apportemission till Haydn Povey sker genom utnyttjande av det bemyndigande som lämnades till styrelsen vid årsstämman 2017. En förutsättning för en rollover av optionsprogrammet är ett godkännande från aktieägarna i IAR Systems. Bolaget har för avsikt att inom kort kalla till en extra bolagsstämma för beslut avseende detta.

Genomförandet av transaktionen förväntas slutföras den 11 april 2018.

IAR Systems Group avser att finansiera förvärvet antingen med stöd av en kreditfacilitet eller genom en riktad nyemission av aktier. Båda dessa alternativ eller en kombination står till styrelsens förfogande för att finansiera förvärvet. Under tredje kvartalet 2017 utökade IAR Systems Group kreditutrymmet med 200 MSEK i syfte att öka handlingsfriheten i samband med företagsförvärv. Styrelsen har uppdragit åt en finansiell rådgivare att utvärdera möjligheten att genomföra en riktad nyemission av aktier av serie B.

Secure Thingz
Secure Thingz grundades 2016 av personer med omfattande erfarenhet från Arm, ett multinationellt företag som licensierar en standarddesign för processorer. Företaget har sitt huvudkontor i Cambridge, Storbritannien och har ytterligare ett kontor i San José, Kalifornien, USA. Secure Thingz utvecklar och säljer produkter och tjänster för implementation av inbyggd datasäkerhet i uppkopplade enheter. Företaget tillhandahåller säkerhetslösningar för utvecklingsplattformen Renesas Synergy Platform genom sitt plattformserbjudande Secure Deploy som är utvecklad för att lösa de stora säkerhetsutmaningarna inom IoT.

Företagets grundare Haydn Povey är en välkänd säkerhetsexpert och styrelsemedlem i IoT Security Foundation. Haydn Povey har haft ledande positioner på globala tekniska företag under mer än 20 års tid, inklusive över tio år på Arm inom marknadsföring och affärsutveckling. I sin senaste roll på Arm ledde han företagets strategi för säkerhet inom mobil- och IoT-domänerna , vilket bland annat innebar att delta i diskussioner kring säkerhetsstandarder på regeringsnivå i såväl USA som Storbritannien. Tidigare ledde Haydn Povey utvecklingen och marknadsintroduktionen av processorfamiljen Arm Cortex-M, som nu dominerar marknaden för inbyggda system och IoT, och vars stora genomslag på marknaden möjliggjorde den snabba växlingen till 32-bitarsteknik världen över. Haydn Povey kommer att fortsätta leda Secure Thingz som VD under IAR Systems ägande.

Secure Thingz befinner sig i tidig fas och har än så länge en begränsad historisk omsättning. Företaget omsatte 2017 0,5 MUSD och redovisade ett negativt rörelseresultat uppgående till –1,8 MUSD.

Bakgrund och förvärvsmotiv
Enligt rapporten “IoT Global Forecast & Analysis 2015-2025” från Machina Research kommer det att finnas 27 miljarder IoT-kopplingar år 2025. Denna kraftigt växande marknad står inför en stor utmaning i form av säkerhetsbrister som öppnar för attacker såsom IP-stöld, piratkopiering och överproduktion, samt stöld av känslig data och potentiellt livsfarliga sabotage. Trots dessa hot står säkra produkter för mindre än 4 procent av det totala antalet IoT-produkter som finns på marknaden idag, enligt ABI Research (IoT Perspective - From Design to Life Cycle Management). Enligt ABI Research kan det totala värdet för säkra IoT-processorer nå 1,2 miljarder dollar år 2022. Samma år beräknas också säkra IoT-produkter komma att representera nästan 20 procent av nya IoT-produkter. Utbudet av säkra processor är än så länge begränsat, men processortillverkare har uppmärksammat detta behov och bland annat har Renesas Electronics, NXP och STMicroelectronics nyligen lanserat säkra processorer. Dessa processor kännetecknas bland annat av krypteringsfunktionalitet och skyddade minnen för att lagra nycklar och certifikat, och antalet lanseringar av den här typen kommer att mångdubblas de närmaste åren. För att dra nytta av de säkra processorernas egenskaper, och därmed minimera risker för systemintrång samt skydda information och immateriella tillgångar genom alla led i processen, behöver företag säkerställa att de implementerar datasäkerhet i hela kedjan från mjukvaruutveckling till produktion.

IAR Systems meddelade i april 2017 att företaget gick in som tioprocentig ägare i Secure Thingz och ägarandelen har senare utökats till cirka 20 procent. Företaget har sett att datasäkerhet kommer att bli en avgörande framgångsfaktor hos många kunder, gällande såväl immaterialrätt och att behålla kontrollen över en produkt under hela dess livslängd, som att skydda infrastruktur. IAR Systems gjorde investeringen baserat på en stark övertygelse om att Secure Thingz kan leverera de lösningar som behövs för att skapa nödvändig säkerhet i en värld av uppkopplade enheter och produkter.

I februari 2018 lanserades produkten Embedded Trust, som har utvecklats i samarbete mellan IAR Systems och Secure Thingz. Embedded Trust möjliggör säker utveckling och gör datasäkerhet till en del av utvecklingsprocessen. Med Embedded Trust kan företag säkerställa att immateriella tillgångar är skyddade mot överproduktion och piratkopiering, att programvaruuppdateringar kan hanteras på ett säkert sätt och att slutanvändarna av företagets produkter är skyddade mot sabotageprogram och dataintrång. IAR Systems har redan ett stort antal kunder som är intresserade av att prova tekniken och produkten kommer finnas tillgänglig för de första kunderna under andra kvartalet 2018.

“Med växande antal uppkopplade enheter ställs våra kunder inför allt fler utmaningar. En av de största utmaningarna är att kunna leverera säkra produkter i en värld där även små misstag kan få stora konsekvenser”, kommenterar Stefan Skarin, VD, IAR Systems. ”Våra kunder behöver i ett första steg framför allt hjälp att skydda sig mot överproduktion och IP-stöld, och vi svarar på detta behov med ett helt nytt erbjudande som ger dem möjlighet att skapa moderna arbetsflöden där säkerhet är inkluderat från start. Förvärvet av Secure Thingz är en del i vår ökade ambition för framtida tillväxt genom ny teknik, nya marknader, nya affärsmodeller och nya relationer. Dessutom stärker det vår roll som föregångare i en bransch under förändring.”

”Vi är väldigt glada över att bli en del av det mycket kompetenta IAR Systems-teamet”, säger Haydn Povey, grundare och tillträdande VD, Secure Thingz. “Vi har redan etablerat ett väl fungerade samarbete i och med utvecklingen av Embedded Trust och med våra kombinerade resurser inom teknik, försäljning och kundsupport kommer vi kunna snabba på utvecklingen av de innovativa säkerhetslösningar som marknaden för digitala produkter så desperat behöver.”

“Förvärvet av Secure Thingz innebär att vi kan erbjuda nya lösningar för säkerhet i inbyggda system och hjälpa våra kunder att göra säkerhet till en del av ett integrerat arbetsflöde”, säger Anders Holmberg, ansvarig för strategisk affärsutveckling, IAR Systems. “Vår gemensamma tekniska kapacitet och kunskap blir unik i branschen och vi lägger en stark grund för att fortsätta växa inom segmentet säkerhet.”

Det sammanslagna bolaget
IAR Systems är en världsledande leverantör av programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Företaget har kunder över hela världen inom marknadssegment såsom fordonsindustri, industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och IoT.

Sedan ett antal år tillbaka erbjuder IAR Systems lösningar för att garantera funktionell säkerhet i inbyggda system, vilket handlar om att skydda människor och fysisk egendom från skada. Med förvärvet av Secure Thingz utökar IAR Systems sitt erbjudande till att omfatta även datasäkerhet, ett område som just nu är i starkt fokus för marknaden för digitala produkter och som förväntas växa stort under kommande år. Förvärvet ger företagen en stark gemensam kompetens som möjliggör nya produkter och tjänster i framtiden.

Kontaktpersoner på IAR Systems Group AB
Josefin Skarin, IR-kontakt, IAR Systems Group AB
Email: josefin.skarin@iar.com

Stefan Skarin, VD och koncernchef, IAR Systems Group AB
Email: stefan.skarin@iar.com

Denna information är sådan information som IAR Systems Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 mars 2018 kl. 08.15 CET.