IAR Systems Group AB Bokslutskommuniké 2014

Omsättning 256 MSEK, EBITDA 64 MSEK och kassaflöde 70 MSEK

Rörelsemarginal 21 %

Helår 2014Oktober-December 2014

Väsentliga händelser under året