Inrättande av valberedning i I.A.R. Systems Group AB

Stockholm, Sverige – 30 September 2021 – Styrelsens ordförande i I.A.R. Systems Group AB har i enlighet med årsstämmans beslut den 27 april 2021 etablerat en valberedning inför årsstämman 2022. Valberedningen utgörs av Jonas Eixmann utsedd av Andra AP-fonden, Ossian Ekdahl utsedd av Första AP-fonden, Markus Lindqvist utsedd av Aktia samt Jan Dworsky utsedd av Swedbank Robur Fonder. Jonas Eixmann utsågs till valberedningens ordförande.

Valberedningens uppgifter inför årsstämman 2022 är att lämna förslag på ordförande vid bolagsstämman, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode för uppdragen. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor samt lämna förslag till process för att utse valberedning inför årsstämman 2022.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det till josefin.skarin@iar.com

Denna information är sådan som I.A.R. Systems Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2021 15:.00

Kontaktpersoner på IAR Systems Group AB
Josefin Skarin, IR-kontakt, IAR Systems Group AB

Email: josefin.skarin@iar.com
Ann Zetterberg, CFO, IAR Systems Group AB
Email: ann.zetterberg@iar.com