Inrättande av valberedning i I.A.R. Systems Group AB

Stockholm, Sverige30 september 2019 – Styrelsens ordförande i I.A.R. Systems Group AB har i enlighet med årsstämmans beslut den 24 april 2019 etablerat en valberedning inför årsstämman 2020. Valberedningen utgörs av Jonas Eixmann utsedd av Andra AP-fonden, Malin Björkmo utsedd av Handelsbanken Fonder samt Jonas Wikström utsedd av en aktieägargrupp ledd av Stefan Skarin. Jonas Eixmann utsågs till valberedningens ordförande.

Valberedningens uppgifter inför årsstämman 2020 är att lämna förslag på ordförande vid bolagsstämman, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode för uppdragen. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor samt lämna förslag till process för att utse valberedning inför årsstämman 2020.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det till josefin.skarin@iar.com

Informationen lämnades för offentliggörande 30 september 2019, klockan 10.00.