Inrättande av valberedning i IAR Systems Group AB

Stockholm, Sverige – 30 september 2018 – Styrelsens ordförande i IAR Systems Group AB har i enlighet med årsstämmans beslut den 25 april 2018 etablerat en valberedning inför årsstämman 2019. Valberedningen utgörs av Jonas Eixmann utsedd av Andra AP-fonden, Mats Larsson usedd av Första AP-fonden samt Jonas Wikström utsedd av Stefan Skarin. Jonas Eixmann utsågs till valberedningens ordförande.

Valberedningens uppgifter inför årsstämman 2019 är att lämna förslag på ordförande vid bolagsstämman, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode för uppdragen. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor samt lämna förslag till process för att utse valberedning inför årsstämman 2020.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det till josefin.skarin@iar.com

Informationen lämnades för offentliggörande 30 september 2018, klockan 21:00.