Intoi delårsrapport januari - juni 2008

Turbulent marknad och högt tempo i företagsaffärer

Omsättningen från kvarvarande verksamheter uppgick till 278,0 (255,7) varav 128,9 (125,4) MSEK under andra kvartalet. Detta motsvarar en organisk tillväxt på 9 procent under det första halvåret och 3 procent under det andra kvartalet.

Rörelseresultatet uppgick till totalt 19,2 (21,8) MSEK, varav 4,8 (9,8) MSEK för andra kvartalet. Rörelsemarginalen uppgick till 7 (6) procent för första halvåret och 4 (6) procent för andra kvartalet.
Den svagare dollarn har påverkat omsättningen negativt med 5,1 MSEK och rörelseresultatet med 2,8 MSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten har förbättrats med 11,7 MSEK och den finansiella ställningen är fortsatt stark med en soliditet på 81 (79) procent och ett eget kapital per aktie på 52,73 (48,90) SEK.

Koncernen har påverkats av ett förändrat marknadsklimat under senare delen av andra kvartalet. Det är främst i USA som efterfrågan varierar stort i jämförelse med tidigare kvartal. Det är dock för tidigt att göra en bedömning om det är bestående eftersom ett tydligt mönster saknas. Vi förbereder oss i de delar av koncernen där en försämrad konjunktur kan påverka marknadsklimatet negativt. Vi kommer fortsatt att investera inom de områden vars erbjudande stärks i en marknad som påverkas av en försämrad konjunktur.

Koncernen har under perioden haft en hög aktivitet i att utvärdera ett flertal företagsaffärer. Koncernens starka finansiell ställning under rådande marknadsklimat skapar möjligheter för företagsaffärer i Norden såväl som internationellt.

”Det är en svårbedömd och turbulent marknad inom vissa produktområden och regioner. Vi har fortsatt ett högt tempo i företagsaffärer och räknar med något avslut under 2008 även om processerna tar längre tid under rådande marknadsläge. En försämrad konjunktur ökar kostnadsmedvetenheten vilket stärker vårt erbjudande inom vissa områden. Vi fokuserar därmed vårt ägande på områden med möjligheter för en stabil och långsiktig lönsamhet trots en svagare konjunktur.”- säger Stefan Skarin vd och koncernchef i INTO.I

Utdrag ur rapporten januari – juni 2008:
• Omsättningen uppgick till 278,0 (378,4) MSEK
• Rörelseresultatet uppgick till 19,2 (21,8) MSEK
• Rörelsemarginalen uppgick till 7 (6) procent
• Resultat efter skatt uppgick till 18,6 (15,5) MSEK
• Resultat per aktie uppgick till 1,68 (1,30) SEK
• Eget kapital per aktie uppgick till 52,73 (48,90) SEK

För ytterligare information kontakta:

Stefan Skarin vd och koncernchef INTOI
mobil: +46 708 65 10 05
e-post: stefan.skarin@INTOI.se

OM INTOI
INTOI AB (publ) är en IT-koncern som grundades 1985 och börsnoterades 1999. INTOI-aktien handlas på OMX Nordiska lista, Small Cap. Affärsidén är förvärv, aktivt ägande och avyttring av IT-företag. Verksamheten bedrivs i dotterbolag som arbetar under egna namn och affärsidéer – Deltaco, IAR Systems, Northern, Nocom Software och Nocom Drift. Läs mer på www.intoi.se