INTOIs delårsrapport januari – september 2008:

Tredje kvartalet förbättrat resultat, rörelsemarginal och kassaflöde

•Omsättningen från kvarvarande verksamheter uppgick till 410,5 (377,6) varav 132,5 (121,2) MSEK under tredje kvartalet. Detta motsvarar en organisk tillväxt på 9 procent såväl under niomånadersperioden som under det tredje kvartalet.

•Rörelseresultatet för perioden uppgick till 29,8 (31,4) MSEK, varav 10,6 (9,6) MSEK för tredje kvartalet.

•Rörelsemarginalen uppgick till 7 (6) procent för perioden och 8 (6) procent för tredje kvartalet.

•Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 24,2 (8,2) MSEK för perioden, varav 14,0 (9,7) MSEK under tredje kvartalet.

•Eget kapital per aktie uppgick till 53,92 (49,52) SEK.

•Återköp av egna aktier har skett med 24,3 MSEK under det senaste året. Under 2008 har återköp skett under årets första 4 månader till ett värde av 6,3 MSEK.

•Utdelning har lämnats till aktieägarna med 20 öre per aktie (före sammanläggning av aktier), totalt 22,1 MSEK.