INTOIs delårsrapport januari – september 2009:

Koncernen redovisar en organisk tillväxt på 7 procent för perioden. Omsättningen från kvarvarande verksamheter ökade 9 procent för perioden och uppgick till 439,4 (401,7) varav 137,9 (132,5) MSEK under tredje kvartalet. Resultat från innehav förbättrades för perioden i jämförelse med föregående år genom en positiv utveckling av Deltaco och IAR Systems. Resultat från innehav för tredje kvartalet försämrades genom en negativ utveckling av Northern. Försäljningen i Northern under tredje kvartalet har påverkats av en försämrad försäljning i Europa.De stora investeringar som skett i uppbyggnaden av en europeisk försäljningsorganisation har inte gett önskad kortsiktig effekt . Northerns etablering i Europa kommer att förändras under fjärde kvartalet. Nettokassan har under perioden förbättrats 30 MSEK och den finansiella ställningen är fortsatt stark med en soliditet på 80 (78) procent och ett eget kapital per aktie på 55,50 (53,92) SEK. Stefan Skarin är utnämnd som VD i IAR Systems för att genomföra förädlingen av verksamheten, utöver sin roll som VD och koncernchef för Intoi AB. ”Deltaco och IAR Systems som är koncernens största innehav utvecklas båda positivt. Deltaco fortsätter att imponera med en stabil och hög lönsamhet i en mycket konkurrensutsatt marknad. IAR Systems redovisar en effekt av den förändring som genomförts under året. Företaget har överlägset den största kundbasen för utvecklingsverktyg inom marknaden för inbyggda system. Jag är övertygad om att IAR Systems har de produkter och kompetens som krävs för att förverkliga sin potential.”- säger Stefan Skarin vd och koncernchef i INTO.I Utdrag ur rapporten januari – september 2008: • Omsättningen uppgick till 439,4 (410,5) MSEK, varav 137,9 (132,5) MSEK under tredje kvartalet. • Rörelseresultatet uppgick till 26,1 (29,8) MSEK, varav 6,5 (10,6) MSEK under tredje kvartalet. • Rörelsemarginalen uppgick till 6 (7) procent för perioden och till 5 (8) procent för tredje kvartalet. • Resultat efter skatt uppgick till 23,6 (31,2) MSEK, varav 5,2 (12,6) MSEK under tredje kvartalet. • Resultat per aktie uppgick till 2,14 (2,81) SEK, varav 0,47 (1,14) SEK under tredje kvartalet. • Eget kapital per aktie uppgick till 55,50 (53,92) SEK. • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 30,6 (24,2) MSEK för perioden, varav 6,5 (14,0) MSEK under tredje kvartalet.