Kallelse till årsstämma i I.A.R. Systems Group AB (publ)

Aktieägarna i I.A.R. Systems Group AB (publ) (”bolaget” eller ”IAR Systems”) kallas
härmed till årsstämma tisdagen den 26 april 2022.

Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska smittspridning har styrelsen beslutat att
årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående samt att
aktieägare endast ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom att aktieägare poströstar i den ordning
som föreskrivs nedan. Information om de beslut som fattas av årsstämman kommer att offentliggöras
den 26 april 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.
Ett anförande av verkställande direktören Richard Lind, där han kommenterar bolagets verksamhet
under verksamhetsåret 2021, kommer att läggas ut på bolagets hemsida,
https://www.iar.com/sv/investerare/, tisdagen den 26 april 2022.

Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska
· dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken
avseende förhållandena torsdagen den 14 april 2022,
· dels senast måndagen den 25 april 2022 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt
anvisningar under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast
den dagen.
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom
att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att
aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 14
april 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos
förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer.
Rösträttsregistrering som gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 20 april 2022 kommer att beaktas
vid framställningen av aktieboken.

Poströstning
Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22
§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och
föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas.
För att minska den manuella hanteringen som fysiska poströster innebär uppmanas aktieägarna att i
första hand avlägga sin poströst elektroniskt genom ett digitalt formulär som finns tillgängligt på
bolagets webbsida https://www.iar.com/sv/investerare/.
För den aktieägare som inte har möjlighet att avlägga sin röst genom det digitala
poströstningsformuläret ovan, finns ett formulär även tillgängligt för utskrift och ifyllnad för hand på
bolagets webbsida https://www.iar.com/sv/investerare/ och hos bolaget på huvudkontoret i Uppsala.
För att få poströstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta bolaget på telefon 0709-10 07
34.

Komplett ifyllt och signerat poströstningsformulär ska vara bolaget tillhanda senast måndagen den 25
april 2022. Poströsningsformuläret kan skickas in antingen elektroniskt enligt ovan, eller via e-post till
josefin.skarin@iar.com alternativt via post till I.A.R. Systems Group AB, Box 23051, 750 23 Uppsala.

Oavsett tillvägagångsätt måste ifyllt formulär vara bolaget tillhanda senast måndagen den 25 april
2022. Villkor och anvisningar för poströstning framgår av formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten
med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet)
ogiltig.

Fullmakter
Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av
aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida
https://www.iar.com/sv/investerare/. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller
annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det
kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av
bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållanden till annat koncernföretag.
Begäran om sådana upplysningar skall lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före
årsstämman, dvs senast den 16 april 2022, till adress I.A.R. Systems Group AB, Box 23051, 750 23
Uppsala eller via e-post till josefin.skarin@iar.com. Upplysningarna lämnas genom att de hålls
tillgängliga på bolagets hemsida https://www.iar.com/sv/investerare/ och på Bolagets huvudkontor
med adress Strandbodgatan 1 i Uppsala senast torsdagen den 21 april 2022. Upplysningarna kommer
även att finnas tillgängliga hos bolaget på adress Strandbodgatan 1 i Uppsala samma dag.
Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Val av en eller två justeringsmän.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut
a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen
och koncernbalansräkningen,
b. om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, samt
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
9. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
11. Val av revisor.
12. Godkännande av ersättningsrapport.
13. Beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram 2022 och överlåtelse av egna
aktier:
a. antagande av LTI 2022,
b. överlåtelse av egna aktier till deltagarna, och
c. överlåtelse av egna aktier på reglerad marknad.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller
konvertibler.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier.
16. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller
bolagsordningen.
17. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut
Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman
Valberedningen, bestående av Jonas Eixmann (tillika ordförande i valberedningen) utsedd av Andra
AP-fonden, Ossian Ekdahl utsedd av Första AP-fonden, Markus Lindqvist utsedd av Aktia samt Jan
Dworsky utsedd av Swedbank Robur Fonder, föreslår att styrelseordföranden Nicolas Hassbjer väljs
som ordförande vid stämman.
Punkt 2 – Val av en eller två justeringsmän
Styrelsen föreslår att en justeringsman jämte ordförande skall justera protokollet. Styrelsen föreslår
vidare att Jonas Eixmann, väljs som justeringsman eller vid dennes förhinder den som styrelsen
anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna
poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.
Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd
Som röstlängd förslås den röstlängd som upprättas av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken
per den 14 april 2022 och mottagna poströster, samt kontrolleras av justeringsmännen.
Punkt 7 b – Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att det till årsstämmans förfogande stående beloppet enligt bolagets balansräkning
om 484 025 685,59 kronor överförs i ny räkning.
Punkt 8 – Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter.
Punkt 9 – Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
Valberedningen föreslår att styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt 1 300 000 kronor, varav
500 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor vardera till de ledamöter som inte är
anställda i koncernen. Arvode åt revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.
Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Till styrelseledamöter föreslår valberedningen omval av Nicolas Hassbjer, Michael Ingelög, Fred
Wikström och Cecilia Wachtmeister samt nyval av Sabina Lindén. Till styrelsens ordförande föreslås
omval av Nicolas Hassbjer.

Richard Lind och Kent Sander har avböjt omval.

Sabina Lindén är Group Chief Human Resource Officer i Unident Group, med ansvar för kvalitet,
hållbarhet och HR. Dessförinnan var hon under mer än 10 år en del koncernledningen för HMS
Industrial Networks, i rollen som Human Resources Director. Sabina har en omfattande erfarenhet av
att bygga upp och driva operativ och strategisk HR, framförallt i bolag med stark tillväxt. Hon har även
styrelseposter i Sigicom, Lumen Radio samt den ideella verksamheten WOW Foundations. Sabina har
en Bachelor i Human Resource Management från Göteborgs Universitet.
Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats,
https://www.iar.com/sv/investerare/.

Punkt 11 – Val av revisor
Till revisor föreslår valberedningen omval på ett år av Deloitte AB med huvudansvarig revisor Andreas
Frountzos. Valberedningens förslag rekommenderas av styrelsens revisionsutskott.
Punkt 12 – Godkännande av ersättningsrapport
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar
enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.
Punkt 13 – Beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram 2022 och överlåtelse
av egna aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att inrätta ett prestationsbaserat incitamentsprogram för
vissa anställda inom IAR (”LTI 2022”) i enlighet med punkterna 13 (a), (b) och (c) nedan.
Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla samt öka motivationen hos ledande
befattningshavare, anställda och nyckelpersoner i Bolaget. Styrelsen anser att det ligger i samtliga
aktieägares intresse att sådana personer, vilka bedöms vara viktiga för Bolagets utveckling, har ett
långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Genom det föreslagna programmet
skapas ett långsiktigt ägarengagemang, vilket förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten
och resultatutvecklingen i sin helhet.
Programmet löper under tre år och innebär att deltagarna vederlagsfritt tilldelas Aktierätter
(”Aktierättsprogrammet”) som ger rätt till att förvärva IAR aktier.
Nedan beskrivs villkoren och principerna närmare för LTI 2022.
Punkt 13 (a) – Antagande av LTI 2022
För LTI 2022 ska följande villkor gälla:
Högst 140 000 Aktierätter ska kunna tilldelas deltagarna i LTI 2022. Från och med årsstämman 2022
ska tilldelningen av Aktierätter ske senast dagen innan Årsstämman 2023.
LTI 2022 ska omfatta högst 140 anställda i IAR. Deltagarna är indelade i olika kategorier baserat på
deras respektive roller inom Bolaget. Fördelningen av Aktierätter framgår av nedan:
– Kategori 1: Verkställande direktören kan erbjudas högst 10 000 Aktierätter.
– Kategori 2: Ledning, bestående av 11 personer, kan erbjudas sammanlagt högst 42 000
Aktierätter, varvid varje person inom kategorin kan erbjudas högst 3 800 Aktierätter.
– Kategori 3: Nyckelpersoner, bestående av 35 personer, kan erbjudas sammanlagt högst
42 000 Aktierätter, varvid varje person inom kategorin kan erbjudas högst 1 250 Aktierätter.
– Kategori 4: Övriga nyckelpersoner och anställda, bestående av 90 personer, kan erbjudas
sammanlagt högst 46 000 Aktierätter, varvid varje person inom kategorin kan erbjudas högst
550 Aktierätter.
De tilldelade Aktierätterna tjänas in med en tredjedel per år, räknat från första tilldelningstillfället.
Utnyttjande av Aktierätterna kan dock först ske tre år efter första tilldelningstillfället.

Tilldelning av Aktierätter förutsätter att (i) deltagarens anställning eller uppdrag hos Bolaget inte har
avslutats eller sagts upp, med vissa undantag, samt (ii) att deltagaren har ingått separat avtal gällande
Aktierätterna med Bolaget. Styrelsen ska tillse att avtalen med deltagarna innehåller bestämmelser
om att Aktierätterna inte kan överlåtas eller pantsättas samt att, med vissa undantag, ej intjänade
Aktierätter förfaller värdelösa i samband med att deltagarens anställning eller uppdrag hos Bolaget
upphör.

Om innehavarens anställning avslutas av innehavaren eller på grund av innehavarens avtalsbrott ska
alla Aktierätter omedelbart förfalla och ska inte kunna utnyttjas. Om anställningen avslutas av andra
skäl kan intjänade Aktierätter utnyttjas men rätten till Aktierätter som ännu inte tilldelats eller intjänats
upphör att gälla. Styrelsen har rätt att avvika från den föregående i enskilda fall. Slutliga villkor ska
beslutas av styrelsen och regleras i separata aktierättsavtal.
Aktierätterna ska tilldelas deltagarna vederlagsfritt.

Beräkningen av utfallet av Aktierätterna under LTI 2022 för varje deltagare i relation till högsta värdet
ska kopplas till av styrelsen fastställda bolagsbaserade prestationsmål eller andra liknande
prestationsmål som anses lämpligt av styrelsen*. Det av styrelsen fastställda prestationsmålen
kommer att ange minimi-och maxnivåer som kan komma att justeras om det anses lämpligt.

Mål 1 Årlig omsättningstillväxt. Om målnivån uppnås, kommer tilldelningen att
uppgå till 100%. Om prestationsutfallet understiger målnivån men överstiger
miniminivån, kommer en proportionerlig allokering av Aktierätter att göras.

Mål 2 Årlig EBIT marginal ska uppgå till miniminivån.

*
med möjlighet för styrelsen att göra justeringar till följd av extraordinära händelser.

Ingen tilldelning av Aktierätter kommer att ske om utfallet understiger miniminivån för något av
prestationsmålen.

Styrelsen kommer att besluta om utfallet av det fastställda prestationsmålet under första kvartalet
2025. Prestationsmålen mäts över en treårig period.

Förutsatt att Aktierätter tilldelats och intjänats, samt förutsatt uppfyllandet av prestationsmålen,
berättigar varje Aktierätt innehavaren att under tiden från och med den 1 september 2025 till och med
den 1 oktober 2025 enligt Bolagets bestämmande förvärva en (1) aktie.

Deltagande i LTI 2022 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant
deltagande enligt Bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska
insatser.

Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen av avtalen med deltagarna och hanteringen av
LTI 2022. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda
regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen äger vidare i extraordinära fall rätt att
begränsa omfattningen av eller i förtid avsluta LTI 2022, helt eller delvis.

Antalet aktier som varje Aktierätt kan berättiga till förvärv av ska omräknas i händelse av aktiesplit,
företrädesemission och liknande bolagshändelser med målsättningen att det ekonomiska värdet av en
Aktierätt inte ska påverkas av sådana händelser.

Utspädning och kostnader
Den maximala utspädningen för befintliga aktieägare till följd av Aktierättsprogrammet 2022, utan
beaktande av överlåtelse av aktier för att täcka sociala kostnader enligt punkt 13 (c), uppgår till 1,0
procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Aktierätterna kommer att kostnadsföras som personalkostnader över intjänandeperioden, utan
påverkan på bolagets kassaflöde. Om Aktierätter utnyttjas kommer LTI 2022 därutöver att medföra
kostnader i form av sociala avgifter. De totala kostnaderna för sociala avgifter beror dels på
deltagarens anställningsförhållande, dels hur många Aktierätter som tjänas in, och dels på värdet av
den förmån som deltagaren slutligen erhåller, dvs. Aktierätternas värde vid utnyttjandet 2025. Sociala
avgifter kommer att kostnadsföras i resultaträkningen under intjänandeperioden. Bolaget avser att
säkra hela kostnaden för sociala avgifter genom att allokera redan hållna IAR aktier på det sätt som
framgår av styrelsens förslag enligt punkt 13 (c) nedan, vilka kan komma att utnyttjas av en finansiell
mellanhand i samband med utnyttjandet av Aktierätterna. Om bolaget väljer att genomföra sådana
säkringsåtgärder kommer inte de sociala avgifterna att påverka bolagets kassaflöde.

Baserat på antagandet att samtliga Aktierätter som ingår i LTI 2022 tjänas in, en antagen aktiekurs om
176,4 kronor för vid utnyttjandet av Aktierätterna och en antagen genomsnittlig procentsats för sociala
avgifter om cirka 20 procent, beräknas de totala kostnaderna för programmet, inklusive sociala
avgifter, att uppgå till ungefär 21 miljoner kronor, vilket årligen motsvarar cirka 3,2 procent av Bolagets
totala lönekostnader för anställda (inklusive sociala avgifter) beräknat på lönekostnaderna för
räkenskapsåret 2021.

Beredning av förslaget
Styrelsen har utarbetat LTI 2022 i samråd med externa rådgivare.
Punkt 13 (b) – överlåtelse av egna aktier till deltagarna
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att överlåta egna aktier till deltagarna enligt följande:
– Överlåtelse får ske av högst 140 000 aktier, vederlagsfritt, till Deltagarna inom ramen för
villkoren för LTI 2022.
– Antalet aktier har beräknats utifrån maximalt deltagande och maximalt prestationsutfall.
Punkt 13 (c) – överlåtelse av egna aktier på reglerad marknad
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till
årsstämman 2025, besluta om överlåtelser av aktier i bolaget enligt följande:
– Överlåtelse får ske av högst 26 600 aktier för att täcka sociala kostnader
– Aktierna får endast överlåtas på reglerad marknad eller på en marknad motsvarande en
reglerad marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
– Överlåtelse av aktier får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade
kursintervallet.
– Betalning för aktierna ska ske kontant.
Skälet till styrelsens förslag är att bolaget ska ges möjlighet att säkra kostnader för sociala avgifter
inom ramen för LTI 2022.

Majoritetskrav
För giltigt beslut av stämman om förslaget under punkten (a) ovan fordras att beslutet biträds av
aktieägare med mer än hälften av vid stämman avgivna röster. För giltigt beslut av stämman om
förslaget under punkten (b) ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av
såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut av stämman om
förslagen under punkterna (c) ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar
av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 14 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller
konvertibler
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram
till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission
av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst
1 552 037 aktier av serie B, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 10,0 procent av aktiekapitalet
och cirka 10,0 procent av röstetalet efter utspädning.
Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att
emissioner ska kunna ske på ett tidseffektivt sätt för att finansiera företagsförvärv eller investeringar i
nya eller befintliga verksamheter. Nyemission av aktier eller emission av konvertibler med stöd av
bemyndigandet ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske till marknadsmässig
teckningskurs enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier och/eller konvertibler
emitteras. Betalning för tecknade aktier och/eller konvertibler ska kunna ske kontant, med
apportegendom eller genom kvittning.


För giltigt beslut erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de
angivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Punkt 15 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier av
serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv
ska ske på Nasdaq Stockholm och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade
kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Bemyndigandet
syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur.

Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, fatta beslut om att överlåta högst samtliga egna aktier av serie B som bolaget vid varje
tidpunkt innehar (i) på Nasdaq Stockholm eller (ii) på annat sätt än genom överlåtelse på en reglerad
marknad, varvid styrelsen ska kunna besluta om överlåtelse av aktier mot kontant betalning med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet.
Överlåtelse av aktier på en reglerad marknad får endast ske till ett pris inom det vid var tid
registrerade kursintervallet. Överlåtelse av aktier på annat sätt än genom överlåtelse på en reglerad
marknad och där överlåtelse sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller som likvid vid
förvärv av företag eller verksamhet, får lägst ske till ett pris motsvarande gällande
marknadsförhållanden vid respektive överlåtelsetillfälle. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat
handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur samt ha möjlighet att
finansiera framtida förvärv. Skälet till att styrelsen, i samband med överlåtelse av aktier på annat sätt
än genom överlåtelse på en reglerad marknad, ska kunna besluta om överlåtelse av aktier med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget därigenom kan avyttra aktier på ett mer
tidseffektivt sätt för det fall likviditeten i bolagets aktie på den reglerade marknaden vid
överlåtelsetillfället är begränsad.

För giltigt beslut erfordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de
angivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Övrigt
Årsredovisningen, revisorns yttrande över tillämpning av riktlinjerna för ersättning till ledande
befattningshavare, styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut enligt ovan med därtill
hörande handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) samt poströstning- och fullmaktsformulär finns
tillgängliga hos bolaget på adress Strandbodgatan 1, Uppsala, och Kungsgatan 33, Stockholm, samt på bolagets webbplats https://www.iar.com/sv/investerare/.

Kopior av handlingarna skickas
kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på bolagets huvudkontor med adress enligt ovan. Bolaget har
org.nr 556400-7200 och säte i Stockholm. För information om behandling av personuppgifter, se:
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Per den 28 mars 2022 finns i bolaget totalt 13 968 333 aktier, varav 13 649 445 aktier av serie B och
318 888 aktier av serie C, motsvarande sammanlagt 13 968 333 röster. Inga aktier finns utgivna av
serie A. Bolaget innehar för närvarande 318 888 aktier av serie C.

Stockholm i mars 2022
I.A.R. Systems Group AB (publ)
Styrelsen

Josefin Skarin,  Investor Relations,  IAR Systems Group
Email: josefin.skarin@iar.com 

Ann Zetterberg, CFO, IAR Systems Group 
Email: ann.zetterberg@iar.com

Denna information är sådan information som I.A.R. Systems Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 mars 2022 kl 08:00