Kallelse till årsstämma i Nocom AB (publ)

Aktieägarna i Nocom AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2007 klockan 18.00 på Scandic Hotel Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm.

ANMÄLAN MED MERA
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
– dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 26 april 2007,
– dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast fredagen den 27 april 2007, under adress Nocom AB (publ), Kista Science Tower, 164 51 Kista eller per telefon 08 – 410 920 35 eller telefax 08 – 410 920 01 eller via Internet på www.nocom.se. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 26 april 2007 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före årsstämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden ska göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Öppnande av årsstämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören Stefan Ström
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut
a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning, samt
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktörerna
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
13. Utseende av valberedning
14. Godkännande av styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
15. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier av serie B
16. Förslag till beslut om bemyndigande att återköpa egna aktier
17. Förslag till beslut om avyttring av WebControl Sweden AB
18. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
19. Avslutande av årsstämman

Stockholm i april 2007
Nocom AB (publ)
Styrelsen

Läs hela kallelsen i bifogad fil.