Kallelse till ordinarie bolagsstämma Nocom AB (publ)

Kallelse till ordinarie bolagsstämma Nocom AB (publ) Aktieägarna i Nocom AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma måndagen den 26 april 2004, klockan 16.00, i Kristallen, Axel Johanssons gata 4-6, Uppsala. Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 16 april 2004, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast torsdagen den 22 april 2004, klockan 16.00, under adress: Nocom AB (publ), Kristallen, 754 51 Uppsala eller per telefon 018-65 55 00 eller telefax 018-65 55 55 eller via Internet på www.nocom.se. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 16 april 2004 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före bolagsstämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden skall göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare. Ärenden 1. Öppnande av bolagsstämman 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Anförande av verkställande direktören Stefan Skarin 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 9. Beslut a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b. om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn. 11. Val av styrelse och revisor 12. Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier av serie B. a. bemyndigande att emittera aktier med företrädesrätt för aktieägarna b. bemyndigande att emittera aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 13. Avslutande av bolagsstämman Emissionsbemyndigande (punkt 12 a ovan) Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier av serie B. Styrelsens beslut om nyemission skall ske med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionsbemyndigande (punkt 12 b ovan) Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 6.000.000 aktier av serie B. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med eller utan bestämmelse om apport. En nyemission av 6.000.000 aktier motsvarar en utspädning av rösterna med 14 procent och av kapitalet med 17 procent. Skälet till att avvikelse från företrädesrätten och apportemission skall kunna ske är att bolaget skall kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser. Bolaget skall även kunna genomföra riktade emissioner på kapitalmarknaden i syfte att införskaffa kapital till bolaget, exempelvis i samband med förvärv av bolag som förvärvas genom kontantlikvid. Bolagsstämmans godkännande avseende punkt 12 a är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Handlingar till stämman Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2003 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från och med den 8 april 2004. Utdelning Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2003 inte lämnas. Förslag till val av styrelse och revisor Aktieägare representerande minst 45,3 procent av rösterna har underrättat bolaget att de avser framlägga förslag om omval av styrelseledamöterna Monica Caneman, Curt Egerot, Anders Jonson, Christer Magnusson och Stefan Skarin. Som revisor föreslås Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Leonard Daun. Val av revisor avser en period av fyra år. -------------------------------- Uppsala i mars 2004 Nocom AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/26/20040325BIT20170/wkr0001.pdf