Kommuniké från årsstämma i Nocom AB (publ) den 3 maj 2006

Utdelning I enlighet med förslag från styrelsen lämnas ingen utdelning för verksamhetsåret 2005. Val av styrelse och valberedning Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Trygve Angell, Alexander Oker-Blom och Stefan Skarin. Nyval skedde av Lisbeth Gustafsson, född 1947, och tidigare försäljningsdirektör i Posten Sverige AB. Styrelseledamöterna Christer Magnusson och Håkan Lissinger hade avböjt omval. Stämman utsåg Stefan Skarin till styrelsens ordförande. Vidare beslutades att styrelsearvodena hålls oförändrade. För ordförande utgår en årlig ersättning om 150.000 kronor och till övriga ledamöter 100.000 kronor per person. Inget arvode utbetalas till de styrelseledamöter som är anställda i bolaget. Till valberedningen valdes Alexander Oker-Blom, Alted, Ulf Strömsten, Catella, samt Stefan Skarin, Nocom. Ändring av bolagsordningen Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i syfte att anpassa den till kraven enligt nya aktiebolagslagen. Ändringen innebär i huvudsak att bestämmelsen om akties nominella belopp ersätts med bestämmelse om ett lägsta och högsta antal aktier i bolaget, att aktieägarna skall ha företrädesrätt vid sådan nyemission av aktier som inte sker mot betalning med apportegendom, att kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet samt vissa ändringar av redaktionell karaktär. Emissionsbemyndiganden Styrelsen bemyndigades att, under tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om • nyemission av aktier av serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare • nyemission av sammanlagt högst 8.500.000 aktier av serie B mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna användas i samband med förvärv av bolag eller rörelser eller vid riktade emissioner på kapitalmarknaden i syfte att införskaffa kapital till bolaget. Beslut om emission av teckningsoptioner samt antagande av incitamentsprogram Årsstämman beslutade att bolaget utan vederlag skall emittera 1.750.000 teckningsoptioner som vardera berättigar till nyteckning av en B-aktie i Nocom AB under perioden 1 maj – 31 maj 2008. Teckningskursen skall motsvara 130 procent av genomsnittet av högsta och lägsta betalkurs för Nocoms B-aktie under perioden 22 maj – 2 juni 2006. Teckningsberättigad är det helägda dotterbolaget Nocom Software AB med rätt och skyldighet att erbjuda samtliga anställda i Nocomkoncernen att förvärva teckningsoptionerna till marknadsmässig premie. De teckningsoptioner som inte förvärvats av anställda enligt ovan skall tillsvidare behållas av Nocom Software, för att enligt anvisningar från styrelsen erbjudas framtida nyckelpersoner. Årsstämman godkände även vidareförsäljning av teckningsoptionerna i enlighet med programmet. Konstituerande styrelsesammanträde Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till bolagsstämman valdes Stefan Ström till ny verkställande direktör i Nocom AB. Stockholm den 3 maj 2006 Styrelsen Nocom AB (publ)