Kommuniké från extra bolagsstämma i I.A.R. Systems Group (publ) den 13 juni 2022

Vid den extra bolagsstämman i I.A.R. Systems Group AB den 13 juni 2022 fattades huvudsakligen följande beslut:

Beslut om införande av långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram 2022

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa anställda inom IAR (”LTI 2022”). Syftet med programmet är att skapa förutsättningar för att behålla samt öka motivationen hos ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner i bolaget.

Programmet löper under tre år och innebär att deltagarna vederlagsfritt tilldelas aktierätter som ger rätt till att förvärva aktier i bolaget.

LTI 2022 ska omfatta högst 140 anställda i IAR. Högst 140 000 aktierätter ska kunna tilldelas deltagarna i LTI 2022. Från och med den extra bolagsstämman 2022 ska tilldelningen av aktierätter ske senast dagen innan årsstämman 2023. De tilldelade aktierätterna tjänas in med en tredjedel per år, räknat från första tilldelningstillfället.

Beräkningen av utfallet av aktierätterna under LTI 2022 för varje deltagare i relation till högsta värdet ska kopplas till av styrelsen fastställda bolagsbaserade prestationsmål eller andra liknande prestationsmål som anses lämpligt av styrelsen. Förutsatt att aktierätter tilldelats och intjänats, samt förutsatt uppfyllandet av prestationsmålen, berättigar varje aktierätt innehavaren att under tiden från och med den 1 september 2025 till och med den 1 oktober 2025 enligt bolagets bestämmande förvärva en aktie.

Baserat på antagandet att samtliga aktierätter som ingår i LTI 2022 tjänas in, en antagen aktiekurs om 176,4 kronor för vid utnyttjandet av aktierätterna och en antagen genomsnittlig procentsats för sociala avgifter om cirka 20 procent, beräknas de totala kostnaderna för programmet, inklusive sociala avgifter, att uppgå till ungefär 21 miljoner kronor, vilket årligen motsvarar cirka 3,2 procent av bolagets totala lönekostnader för anställda (inklusive sociala avgifter) beräknat på lönekostnaderna för räkenskapsåret 2021.

Beslut om överlåtelse av egna aktier och bemyndigande om överlåtelse av egna aktier på reglerad marknad.

Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att vederlagsfritt överlåta högst 140 000 egna aktier till deltagarna inom ramen för villkoren för LTI 2022.

Det beslutades vidare i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till årsstämman 2025, besluta om överlåtelser av aktier i bolaget på reglerad marknad. Överlåtelse får ske av högst 26 600 aktier för att täcka sociala kostnader till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Syftet är att bolaget ska ges möjlighet att säkra kostnader för sociala avgifter inom ramen för LTI 2022.

Stockholm måndagen den 13 juni 2022

Styrelsen

I.A.R. Systems Group AB (publ)