Kommuniké från I.A.R. Systems Group (publ) årsstämma 29 april 2020

Stockholm, Sverige – 29 april 2020 – Vid årsstämma i I.A.R. Systems Group AB den 29 april 2020 fattades följande huvudsakliga beslut: 

Utdelning
I enlighet med förslag från styrelsen fattades inget beslut om utdelning på årsstämman. Styrelsen avser att kalla till extra bolagsstämma som ska hållas senast i november 2020 för att ta ställning i frågan.

Val av styrelse och ordförande samt styrelsearvoden 
Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Maria Wasing, Michael Ingelög, Richard Lind, Kent Sander och Fred Wikström.  Stämman valde Maria Wasing  till styrelsens ordförande.
Vidare beslutades att styrelse arvode utgår med en årlig ersättning till styrelseordförande om 400 000 kronor och till övriga ledamöter 180 000 kronor per person.

Val av revisor
Till revisor omvaldes revisionsbolaget Deloitte AB med auktoriserade revisorn Andreas Frountzos som huvudansvarig revisor.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade om ändring av §§ 8 och 9 i enlighet med styrelsens förslag.

Valberedning
Årsstämman beslutade inrätta en valberedning enligt i huvudsak följande principer. Styrelsens ordförande skall senast den 30 september 2020 sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna eller kända aktieägargrupperingar i bolaget, vilka sedan äger utse minst tre ledamöter, en från var röstmässigt största ägare eller ägargruppering till valberedningen. Därutöver kan styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2021.

Bemyndiganden
Styrelsen bemyndigades att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut
om nyemission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till
sammanlagt högst 1 400 000 aktier av serie B, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 10,0 procent
av aktiekapitalet och cirka 9,4 procent av röstetalet baserat på nuvarande antal aktier i bolaget. 

Styrelsen bemyndigades vidare att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på NASDAQ Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Vidare bemyndigades styrelsen att fatta beslut om avyttring av bolagets egna aktier atier mot kontant betalning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet.Stockholm onsdagen den 29 april 2020
Styrelsen
I.A.R. Systems Group AB (publ)

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 29 april 2020, klockan 22:00