Kommuniké från IAR Systems Group (publ) årsstämma 24 april 2012

Uppsala, tisdagen den 24 april 2012

Utdelning
I enlighet med förslag från styrelsen lämnas 1,00 SEK per aktie i utdelning för verksamhetsåret 2011. Avstämningsdag beslutades till fredagen den 27 april 2012. Utdelningen beräknas bli utsänd genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 3 maj 2012.

Val av styrelse och ordförande samt styrelsearvoden
Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Peter Larsson, Markus Gerdien, Karin Moberg, Jonas Mårtensson och Stefan Skarin. Stämman utsåg Peter Larsson till styrelsens ordförande.
Vidare beslutades att styrelsearvodet utgår med en årlig ersättning till styrelseordförande om 300 000 kronor och till övriga ledamöter 125 000 kronor per person. Inget arvode utbetalas till de styrelseledamöter som är anställda i bolaget.

Val av revisor
Till ny revisor valdes revisionsbolaget Deloitte AB med auktoriserade revisorn Erik Olin som huvudansvarig revisor.

Valberedning
Årsstämman beslutade inrätta en valberedning enligt i huvudsak följande principer. Styrelsens ordförande ska senast den 30 september 2012 sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna eller kända aktieäagrgrupperingarna i bolaget, vilka sedan utser en ledamot var till valberedningen. Därutöver kan styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2013.

Nyemission av aktier
Styrelsen bemyndigades att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier av serie B motsvarande högst 10 procent av bolagets befintliga aktiekapital på dagen för årsstämman mot apportegendom. Systet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärv med betalning genom apportemission.

Återköp respektive överlåtelse av egna aktier
Styrelsen bemyndigades att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Vidare bemyndigades styrelsen att fatta beslut om avyttring av bolagets egna aktier som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet.

Stockholm tisdagen den 24 april 2012
Styrelsen
IAR Systems Group AB (publ)