Nocom Delårsrapport januari- mars 2008

Omsättning, totalt (MSEK) 149,1 (203,3)

Rörelseresultat (MSEK) 14,4 (12,0)

Rörelsemarginal (%) 10 (6) procent

Resultat efter skatt (MSEK) 14,4 (8,6)

Resultat per aktie (SEK) 0,13 (0,07)

Eget kapital per aktie (SEK) 5,43 (5,15)

Kassaflöde från den löpande verksamheten (MSEK) -2,7 (-5,6)

• Omsättningen från kvarvarande verksamheter uppgick till 149,1 (130,3) MSEK vilket motsvarar en organisk tillväxt på 15 procent.

• Koncernen har en fortsatt stark finansiell ställning med en soliditet på 85 (78) procent.

• Återköp av egna aktier har skett med 29,8 MSEK under det senaste året, varav 6 MSEK under 2008 års första kvartal.

Viktiga händelser

• Northern har utsetts till ett av nio företag i världen att ingå i den världsledande lagringsleverantören EMC:s partnerprogram EMC Select.

• Styrelsen föreslår för årsstämman den 6 maj 2008 att företagets inriktning och profil förtydligas till förvärv, aktivt ägande och avyttring av IT-företag.

• Styrelsens förslag till ny firma är Intoi AB (publ).