Nocom har 90,7 procent av kapitalet och 88,3 procent av rösterna i TurnIT Erbjudandet ovillkorades den 10 mars och förlängs till den 1 juni 2005

Aktieägare representerande 576.018 aktier av serie A och150.996.549 aktier av serie B i TurnIT AB (publ), motsvarande cirka 94,9 procent av kapital och cirka 88,8 procent av röster före utspädning, har vid den förlängda anmälningstidens utgång den 1 april 2005 accepterat Nocoms erbjudande. Vid samma tidpunkt hade innehavare av optionsrätter utgivna av TurnIT representerande 768.024 optionsrätter av serie A eller B 2004/2005 och 171.182.269 optionsrätter av serie B 2004/2005, motsvarande cirka 87,3 procent av totalt antal utestående optionsrätter, accepterat Nocoms erbjudande. Totalt ger detta efter full utspädning en anslutningsgrad i Nocoms erbjudande om cirka 90,7 procent av kapitalet och 88,3 procent av rösterna i TurnIT. Nocoms styrelse beslutade den 10 mars 2005 att fullfölja erbjudandet. Därmed uppfyller TurnIT inte längre Stockholmsbörsens noteringskrav gällande ägarkoncentration. Med anledning av detta flyttade Stockholmsbörsen handeln med aktierna i TurnIT till O-listans observationsavdelning den 16 mars 2005. För att möjliggöra accept för kvarvarande aktieägare och optionsrättsinnehavare i TurnIT förlängs anmälningsperioden till och med klockan 15.00 onsdagen den 1 juni 2005. Redovisning av vederlag till dem som accepterar Nocoms erbjudande under förlängningen beräknas kunna påbörjas omkring den 7 juni 2005.