Nocoms Bokslutskommuniké 2004: Fördubblat rörelseresultat, ökad försäljning och offensiv tillväxtsatsning

Nocom avslutar år 2004 på ett övertygande sätt. Årets sista kvartal präglades av bra försäljning i samtliga länder, ett positivt kassaflöde och lönsamhet. Årets rörelseresultat fördubblades jämfört med 2003 - som tidigare var bolagets mest lönsamma år. Därtill har omsättningen ökat med drygt 40 procent. Nocoms bokslutskommuniké visar på kraftigt förbättrad lönsamhet för bolaget, med ett rörelseresultat på tio miljoner kronor. Den stabila lönsamheten är en förutsättning för Nocoms offensiva tillväxtstrategi. I maj förvärvades danska Tempest A/S, som snabbt integrerats i koncernen och redovisar lönsamhet. Under hösten inleddes en satsning i de baltiska länderna, och i december lade Nocom ett offentligt bud på att förvärva de O-listenoterade IT-företagen TurnIT och IAR Systems. - Vi har nått vårt mål för 2004 - att växa under lönsamhet. Vi har lyckats förena en framgångsrik affärsverksamhet med kraftig expansion, säger Stefan Skarin, vd, Nocom. - Nu ser jag fram emot den nya spännande fas vi går in i med det planerade samgåendet med TurnIT och IAR Systems. 2004 i sammandrag: • Omsättningen ökade med 41 procent och uppgick till 214,2 (151,5) MSEK, varav 72,1 (52,9) MSEK för fjärde kvartalet. • Rörelseresultatet uppgick till 10,2 (5,2) MSEK, varav 3,2 (2,4) MSEK för fjärde kvartalet Resultat efter skatt uppgick till uppgick till 22,2 (3,3) MSEK, varav 18,0 (1,8) MSEK för fjärde kvartalet Resultat per aktie uppgick till 0,72 (0,12) SEK, varav 0,56 (0,06) SEK för fjärde kvartalet • Tillväxten binder mer kapital, vilket belastade kassaflödet, främst under första halvåret. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,5 (1,7) MSEK, beroende på en ökning av rörelsekapitalet. Kassaflödet var positivt i fjärde kvartalet, då det uppgick till 5,7 (5,4) MSEK. För mer information kontakta: Stefan Skarin vd, Nocom mobil: 0708 – 65 10 05 e-post: stefan.skarin@nocom.se Stefan Ström finansdirektör, Nocom mobil: 0708 – 65 10 68 e-post: stefan.strom@nocom.se