Nocoms bud på IAR Systems fullföljs och förklaras ovillkorat

Nocoms offentliga erbjudande till aktieägarna i IAR Systems har vid tidpunkten för detta pressmeddelande accepterats av aktieägare representerande 3.838.566 aktier, motsvarande cirka 16,8 procent av rösterna och kapitalet i IAR Systems. Tillsammans med TurnIT:s ägarandel om cirka 74,9 procent, vilken Nocom kontrollerar i och med fullföljandet av erbjudandet riktat till TurnIT:s ägare, kontrollerar Nocom 91,7 procent av kapital och röster i IAR Systems. För ytterligare information om Nocoms bud på TurnIT hänvisas till separat pressmeddelande. Därmed är samtliga uppställda villkor för erbjudandets genomförande uppfyllda varpå Nocoms styrelse beslutat att förklara budet ovillkorat. Redovisning av vederlag för de som hittills har accepterat erbjudandet beräknas kunna påbörjas omkring den 18 mars 2005. Nocom avser att påkalla tvångsinlösen samt verka för en avnotering av IAR Systems aktie från Stockholmsbörsen, vilket beräknas ske under april månad 2005. Den ursprungliga förlängda anmälningsperioden förlängs ytterligare för att möjliggöra accept för kvarvarande aktieägare i IAR Systems. Detta kan ske till och med klockan 15.00 den 18 mars 2005. Redovisning av vederlag till dem som accepterar Nocoms erbjudande under förlängningen beräknas kunna påbörjas omkring den 23 mars 2005.