Nocoms delårsrapport för perioden januari – juni 2005: Ökad lönsamhet, tillväxt och stark finansiell ställning

Nocom redovisar såväl god lönsamhet som kraftig tillväxt under det första halvåret 2005. Det intensiva arbetet med integrationen av de förvärvade bolagen TurnIT och IAR Systems är nu i stort sett avslutat. Under årets andra kvartal syns en tydlig positiv resultatutveckling i koncernen med ett rörelseresultat för kvartalet på 8,8 miljoner kronor. Även finansiellt står den nya koncernen stark. Nocom har tillförts cirka 106 miljoner kronor i likvida medel genom årets nyemissioner och försäljningen av huvuddelen av Arete, som tidigare ingick i TurnIT. Koncernens refinansiering är genomförd och betydande amorteringar av räntebärande skulder har skett under det andra kvartalet. Nocoms stärkta finansiella ställning ger en stabil grund för fortsatt tillväxt. - Tempo och handlingskraft har präglat integrationsprocessen. Resultatutvecklingen i koncernen har varit positiv under det andra kvartalet. Det är speciellt glädjande att samtliga verksamheter nu visar stabilt eller förbättrat resultat, säger Stefan Skarin, vd i Nocom. - På kort tid har vi skapat en lönsam koncern med stark kassa, samtidigt som vi lyckats minska den totala riskexponeringen. Vi räknar med en fortsatt positiv utveckling för koncernen under resten av året, främst under det fjärde kvartalet. Vi är både finansiellt och affärsmässigt rustade för ytterligare tillväxt och lönsamhet. Utdrag ur rapporten: Andra kvartalet, april – juni 2005: · Omsättningen uppgick till 176,7 (49,8) MSEK · Rörelseresultatet uppgick till 8,8 (3,1) MSEK · Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 (3,1) MSEK · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,9 (-1,8) MSEK · Tillgängliga likvida medel uppgick till 108,2 (24,1) MSEK den 30 juni · Under det andra kvartalet har koncernen tillförts totalt 77,5 MSEK i likvida medel genom nyemissioner i Nocom och försäljning av huvuddelen av Arete samt genom att nya TurnIT-aktier tecknades då optionsprogrammet i TurnIT löpte ut i maj · Resultatet per aktie uppgick till 0,08 (0,07) SEK · Eget kapital per aktie uppgick till 3,97 (1,42) SEK den 30 juni Första halvåret, januari – juni 2005: · Omsättningen uppgick till 237,2 (101,3) MSEK · Rörelseresultatet uppgick till 5,8 (7,8) MSEK · Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4,9 (7,8) MSEK · Resultatet per aktie uppgick till 0,06 (0,19) SEK · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11,8 (-7,0) MSEK · Kapitaltillskott genom nyemissioner och avyttringar uppgick till totalt 106,3 MSEK