Nyemission i Nocom i samband med genomförande av förvärv av TurnIT och IAR Systems

Styrelsen i Nocom offentliggjorde den 10 mars 2005 sitt beslut att förklara de offentliga erbjudandena till aktieägarna och innehavarna av optionsrätter i TurnIT AB (publ) och till aktieägare i IAR Systems AB (publ) ovillkorade. I syfte att erlägga vederlag i de offentlig erbjudandena har styrelsen vidare, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 27 januari 2005, vid sammanträde den 10 mars 2005 beslutat om: · nyemission av högst 5.744.824 aktier av serie B att tecknas av aktieägarna i IAR Systems AB och betalas genom apport av högst 5.744.824 aktier i IAR Systems AB varvid en aktie i IAR berättigar till en aktie av serie B i Nocom; · nyemission av högst 39.623.378 aktier av serie B att tecknas av aktieägarna i TurnIT AB och betalas genom apport av högst 1.128.000 aktier av serie A och högst 157.365.510 aktier av serie B i TurnIT AB varvid fyra aktier i TurnIT AB (oavsett aktieslag) berättigar till en aktie av serie B i Nocom; · nyemission av högst 19.811.509 aktier av serie B att tecknas av innehavare av optionsrätter av serie A eller B 2004/2005 eller serie B 2004/2005 utställda av TurnIT AB som accepterat alternativ I i det offentliga erbjudandet till innehavarna av optionsrätter utgivna av TurnIT AB varvid varje jämt tiotal optionsrätter oavsett serie berättigar till teckning av en ny aktie för 3,00 kronor; · emission av högst 19.811.509 optionsrätter som ger rätt att teckna samma antal aktier av serie B i Nocom under tiden fram till den 20 december 2006 till en teckningskurs om 3,00 kronor per aktie. Optionsrätterna skall överlåtas vederlagsfritt till dem som tecknar aktier i kontantemissionen ovan; och · emission av högst 39.623.018 optionsrätter som ger rätt att teckna samma antal aktier av serie B i Nocom under tiden fram till den 30 juni 2005 till en teckningskurs om 3,00 kronor per aktie. Optionsrätterna skall överlåtas vederlagsfritt i samband med erläggande av vederlag till innehavare av optionsrätter av serie A eller B 2004/2005 eller serie B 2004/2005 utställda av TurnIT AB som accepterat alternativ II i det offentliga erbjudandet till innehavarna av optionsrätter utgivna av TurnIT AB. Vid styrelsemötet beslutades också att senarelägga rapporteringen för det första kvartalet 2005. Delårsrapport för perioden januari – mars 2005 kommer att publiceras den 25 maj.