Rättelse - Delårsrapport Januari - september 2000

Delårsrapport Januari - september 2000 Fortsatt stark tillväxt * Omsättningen ökade med 31 procent till 151,4 (115,4) MSEK. * Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 225 (138), en ökning med 63 procent. * Den strategiska uppbyggnaden av tjänster har resulterat i en stark omsättningsökning inom konsult- och driftstjänsteverksamheten, till 50,2 (7,5) MSEK. Detta motsvarar 33 (7) procent av den totala omsättningen. * Organisk tillväxt på nära 35 procent inom konsult- och driftstjänste- verksamhet under det tredje kvartalet. * Ökat antal transaktionsbaserade affärer enligt framtida intäktsmodell, bland annat Deutsche Post, Tyskland, Phoenix International Freight Services Ltd, USA och Asia Pacific Cargo, Hongkong. Huvuddelen av intäkterna från dessa affärer kommer första kvartalet 2001 och framåt. Fokus på mobilt Internet ger ökat antal affärer * Nocoms satsning på mobilt Internet har under tredje kvartalet resulterat i nya, lönsamma affärer, bland annat med Skandiabanken och Braathens. * I början av oktober startade Nocom och Europolitan ett gemensamt företag, MR Mobile Relations AB, med fokus på försäljning av mobila intranät- och extranätlösningar. * Nocoms programvaruplattform för mobilt Internet, Mobilectrl@, branschanpassas för de strategiskt viktiga finans- och resebranscherna, genom Mobilectrl Finance@ och Mobilectrl Travel@. Nyemission säkerställer fortsatt expansion * Nyemission tillförde bolaget 230 MSEK under februari. * Den starka finansiella ställningen ger, tillsammans med den kompetens- uppbyggnad som skett, Nocom goda förutsättningar att tillvarata de möjligheter som finns i marknaden. Mobil satsning och expansion belastar resultatet * Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -25,3 (4,9) MSEK. * Resultat före skatt uppgick till -37,5 (1,9) MSEK. * Stora investeringar i teknik, marknad och organisation, cirka 30 MSEK, belastar resultatet enligt plan. Förvärv ger ledande position inom e-logistik och kompletterar Nocoms helhetserbjudande * Den 14 augusti 2000 slutfördes förvärvet av 70 procent av TradeVision AB, ett världsledande företag inom e-logistik, från SAS. Under första halvåret förvärvades följande företag; Hera AB, ledande byrå för industriell marknadskommunikation,, Interactive-TM AB, specialistföretag inom bild och nya medier samt Cyberink Information Systems AB, Internetkonsultföretag. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT00840/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT00840/bit0002.pdf Hela rapporten