Årsstämma 2024

Dokument

Fullmakt

Bolagsordning

Valberedningens förslag

Bolagsstyrningsrapport

Ersättningsrapport

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapport

Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § och 19 kap 22 § aktiebolagslagen med anledning av förslag om utdelning samt bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av aktier

Revisors yttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Protokoll