Delårsrapport januari - september 2004

Delårsrapport januari - september 2004 Stark försäljning gav lönsamt tredje kvartal För första gången i Nocoms historia är företaget lönsamt i det traditionellt svaga tredje kvartalet. En starkt ökad försäljning inom programvaruområdet i samtliga de nordiska bolagen ligger bakom den positiva resultatutvecklingen. * Resultat efter finansiella poster uppgick till 6,9 (2,9) MSEK, varav 0,8 (-1,6) MSEK för tredje kvartalet * Resultat efter skatt uppgick till 4,2 (1,5) MSEK, varav 0,3 (-1,4) MSEK för tredje kvartalet * Resultat per aktie uppgick till 0,14 (0,05) SEK, varav 0,01 (-0,05) SEK för tredje kvartalet Fortsatt tillväxt Omsättningen ökade med 44 procent och uppgick till 142,1 (98,6) MSEK för årets första nio månader, varav 40,8 (26,3) MSEK för tredje kvartalet. Tillväxten binder kapital Kassaflödet från den löpande verksamheten under årets första nio månader uppgick till -13,2 (-3,7) MSEK, beroende på en ökning av rörelsekapitalet. Nyemission tillförde kapital för förvärv I maj genomförde Nocom en riktad nyemission om 18,0 MSEK, för att finansiera förvärvet av det danska programvarudistributören Tempest A/S och för att stärka ägarbilden. Vd har ordet Nocom redovisar lönsamhet även det tredje kvartalet 2004. Det är första gången i företagets historia som lönsamhet uppnåtts i detta traditionellt svaga kvartal. I år har det tredje kvartalet präglats av en kraftig försäljningsökning inom programvaror i samtliga de nordiska länderna. I Sverige, där programvaruförsäljningen var oväntat svag under det andra kvartalet, blev återhämtningen betydande, med en fördubbling av omsättningen jämfört med det tredje kvartalet 2003. Konkurrensen på marknaden är fortsatt hård och marginalpressen stor, inte minst inom det växande IT-säkerhetsområdet. Vi är idag en heltäckande nordisk distributör. Förvärvet av danska Tempest i maj har varit lyckosamt. Flera av våra distributörer har gett oss förtroendet att distribuera deras produkter i samtliga nordiska länder. Det ger en stark produktportfölj i de enskilda länderna samtidigt som vi kan samordna våra resurser och den produktkompetens som finns i våra nordiska bolag. Vår expansion fortsätter och i slutet av september inledde vi en etablering i de baltiska länderna. Våra goda relationer med leverantörerna har gjort att vi på kort tid kunnat lansera vårt erbjudande inom IT-säkerhet i Estland, Lettland och Litauen. Vi räknar med att snabbt komma igång med försälj­ningen via återförsäljare. Framförallt Estland har kommit långt i IT-utvecklingen och marknaden präglas av stark tillväxt. Vi kommer att inleda vår satsning med kompetens och resurser från våra svenska och finska bolag, men strävar efter en snar etablering med lokala resurser. Nocom Support förändras och utvecklas i takt med att IT-mognaden ökar hos våra kunder. Återtecknandet av service- och supportavtal är fortsatt högt, men vi ser också en växande efterfrågan på mer kvalificerade, teknikrelaterade tjänster och utbildning. Vi arbetar intensivt med att förstärka samarbetet med våra återförsäljare - dels genom att använda vår teknikkompetens till att erbjuda certifieringar och utbildning, dels genom att vara ett aktivt försäljningsstöd för våra återförsäljare. Nocom Drift har fått ett ökat antal förfrågningar under tredje kvartalet. Dessa förfrågningar kommer från både nya och befintliga kunder. Vi ser även ett allt större intresse för drift där vi delar åtagandet mot kund med det företag som utvecklar kundens lösningar. För att tillgodose detta ökade behov kommer vi att inleda närmare samarbete med utvecklare av strategiska applikationer. De första nio månaderna av år 2004 har varit händelserika med nyemission, förvärv av danska Tempest och satsningen i Baltikum. Vi har expanderat, men hela tiden med lönsamheten för ögonen. För första gången någonsin är vi lönsamma även i det traditionellt svaga tredje kvartalet. Än mer glädjande är att vi uppnått denna lönsamhet genom en kraftig försäljningsökning och genom att samtliga våra nordiska bolag går bra. Efter år av svag efterfrågan och låg aktivitet på IT-marknaden, ser vi nu tydliga tecken på ökad efterfrågan. Tidigare års arbete för lönsamhet har varit inriktat på att uppnå kostnadsbesparingar, öka affärsmässigheten och effektivisera organisationen. Det har gett oss en stabil grund att stå på och vi kan idag arbeta mer offensivt. Årets kraftigt ökade programvaruförsäljning och breda nordiska framgång gör att vi har all anledning att se ljust på det fjärde kvartalet och inledningen av år 2005. Vi kommer att nå vårt mål för 2004 - att växa under lönsamhet. Uppsala fredagen den 29 oktober 2004 Nocom AB (publ) Stefan Skarin verkställande direktör Omsättningsökning i samtliga länder Omsättningen för årets första nio månader uppgick till 142,1 (98,6) MSEK. Tempest A/S, Danmark, som förvärvades och konsoliderades från den 1 maj 2004, ingår med 17,8 MSEK. Samtliga siffror i rapporten avser fem månader för Danmark respektive nio månader för övriga länder. Programvaror Intäkterna avser försäljning av licenser för programvaror inom teknik­områdena integration, säkerhet, analys, infrastruktur och utvecklingsverktyg. Säkerhet och integration är de omsättningsmässigt största områdena. Programvaruförsäljningen ökade kraftigt under det tredje kvartalet och tredubblades jämfört med motsvarande period föregående år. I Sverige uppgick omsättningen för tredje kvartalet till 10,2 MSEK, en dryg fördubbling jämfört med motsvarande period 2003. Det innebär en snabb återhämtning från det andra kvartalets betydande försäljningsnedgång i Sverige. I övriga nordiska länder fortsatte den positiva trenden från första halvåret. I Finland avslutades det tredje kvartalet med två enskilt stora affärer inom säkerhet och analys. I samtliga länder är det säkerhetsområdet som står för tillväxten, delvis genom större order, men främst genom en väsentlig ökning av antal order. Under kvartalet kompletterades produktportföljen inom IT-säkerhet. Nocom tecknade distributionsavtal med tyska Utimaco, avseende hela den nordiska marknaden, och med SurfControl för Sverige, Norge och Finland samt utökade avtalet med SonicWALL till att även omfatta den norska marknaden. Utimaco erbjuder hårddiskkryptering, SurfControl har produkter för webb- och e-postfiltrering och SonicWALL erbjuder brandväggslösningar. Omsättningen för programvaror uppgick till 64,1 (34,0) MSEK för årets nio första månader, en ökning med 89 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen exklusive förvärv uppgick till 55 procent. Försäljningen under de första nio månaderna 2004 ökade i samtliga länder. I Sverige uppgick omsättningen under de första nio månaderna till 36,4 (26,9) MSEK, i Danmark till 11,5 (-) MSEK, i Norge till 12,4 (5,8) MSEK och i Finland till 3,8 (1,3) MSEK. Tjänster Intäkterna härrör sig från service, support, tilläggtjänster och utbildning i Nocom Support, driftstjänster i Nocom Drift samt konsulttjänster i Travelutions, managementkonsulter med inriktning på reseindustrin. Under året har hanteringen av serviceavtal förändrats och därmed redovisningen av dessa. Eftersom åtagandet gentemot leverantören inte längre kvarstår för Nocom, intäktsförs nu serviceavtalsintäkterna direkt. Tidigare periodiserades dessa över avtalsperioden. Det innebär att intäkterna numera följer försäljningen och blir mer cykliska, med ett svagare tredje och ett starkare fjärde kvartal. Omsättningen av tjänster uppgick för tredje kvartalet till 19,5 (19,4) MSEK, vilket är bättre än förväntat. Andelen kunder som återtecknar service- och supportavtal är fortsatt hög. Huvuddelen av tjänsteförsäljningen sker i Sverige. Omsättningen för tjänster uppgick till 78,0 (64,6) MSEK för årets första nio månader, en ökning med 21 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen exklusive förvärv uppgick till 11 procent. I Sverige uppgick omsättningen till 60,8 (54,9) MSEK, i Danmark till 6,3 (-), i Norge till 8,9 (8,3) MSEK och i Finland till 2,0 (1,4) MSEK. Lönsamt tredje kvartal Traditionellt sett är det tredje kvartalet årets svagaste, såväl omsättnings- som resultatmässigt. I år redovisade Nocom för första gången någonsin lönsamhet i kvartalet. Lönsamheten var ett resultat av den goda försäljningen av programvaror i samtliga länder. Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 0,9 (-1,5) MSEK, en förbättring med 2,4 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. För årets första nio månader uppgick rörelseresultatet före avskrivningar till 13,1 (11,2) MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 6,9 (2,9) MSEK. Programvaror Programvarorna redovisade en markant resultatförbättring som en följd av försäljningsökningen i tredje kvartalet. Rörelseresultatet uppgick för tredje kvartalet till 0,3 MSEK, en förbättring med 3,1 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. Merparten av tillväxten i kvartalet har skett i teknikområdet säkerhet. Övriga teknikområden, som generellt redovisar en högre marginal, uppvisade en jämnare försäljningsnivå. Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick till -0,5 (-2,4) MSEK, en resultatförbättring på 1,9 MSEK. I Sverige uppgick rörelseresultatet till -3,3 (-2,3) MSEK, i Danmark till 0,7 (-) MSEK, i Norge till 1,9 (0,1) och i Finland till 0,2 (-0,2) MSEK. Den låga försäljningsvolymen i Sverige under det andra kvartalet har påverkat niomånadersresultatet negativt. Tjänster Rörelseresultatet i tjänsteverksamheten är mer cykliskt än tidigare till följd av den förenklade hanteringen av serviceavtal. Detta förstärker den tidigare bilden av att tredje kvartalet traditionellt sett är svagt till följd av semesterperioden. Rörelseresultatet uppgick i tredje kvartalet till 0,6 (1,3) MSEK, vilket liksom omsättningen under kvartalet är bättre än förväntat. Rörelseresultatet uppgick till 7,5 (5,2) MSEK för årets nio första månader. I Sverige uppgick rörelseresultatet till 5,4 (2,4) MSEK, i Danmark till 0,0 (-), i Norge till 1,9 (3,0) och i Finland till 0,2 (-0,2) MSEK. Investeringar och finansiering Investeringar i materiella anläggningstillgångar under årets nio första månader uppgick till 1,5 (0,6) MSEK netto. Investeringsbehovet i koncernen är fortsatt lågt. Räntebärande skulder uppgick per 30 september 2004 till 3,7 (2,9) MSEK, vilka samtliga avser finansiell leasing. Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 50 (32) procent. Ställda säkerheter ökade under perioden med 5,3 MSEK i samband med att kreditlöften och finansiella leasingåtaganden utökades. I maj månad förvärvades Tempest A/S, Danmark. Köpeskillingen erlades kontant vid förvärvstillfället. En begränsad tilläggsköpeskilling kan komma att utgå, vilken i så fall kommer att erläggas i slutet av året. Tempest konsoliderades från och med den 1 maj 2004. Vid Nocoms förvärv av Tradevision från SAS i augusti 2000 avtalades en tilläggsköpeskilling baserad på Tradevisions framtida resultatutveckling. Nocom avyttrade Tradevision 2001, men åtagandet gentemot SAS kvarstod. Under tredje kvartalet 2004 har avtalet löpt ut och Nocoms tidigare bedömning att tilläggsköpeskilling ej kommer att erläggas har nu konstaterats vara riktig. Kassaflöden och likvida medel Tillväxten binder mer kapital, dock utan att företaget har behov av ytterligare finansiering. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13,2 (-3,7) MSEK för årets första nio månader. Försämringen beror på en ökning av rörelsekapitalet, främst minskade kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet har under perioden ökat med 24,0 (17,6) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten avser förvärvet av Tempest A/S i maj månad, finansiell leasing samt avyttringen av aktierna i Orexo AB. I maj månad genomfördes en riktad nyemission om 18,0 MSEK, vilken tillförde bolaget 16,8 MSEK efter emissionskostnader. Vid periodens utgång uppgick tillgängliga likvida medel, till 8,6 (13,4) MSEK. Därutöver finns outnyttjade kreditlöften om 9,2 (3,0) MSEK. Personal Antalet anställda i koncernen uppgick vid periodens utgång till 92 (76), varav 18 tillkommit genom förvärvet av danska Tempest A/S i maj. Framtiden Marknaden ser ljusare ut och vårt mål är fortsatt lönsamhet under tillväxt. Tillväxten skall uppnås genom en utökning av vårt produkt- och tjänste­utbud. Vi skall även förstärka vårt återförsäljarnätverk i alla nordiska länder samt i Baltikum. Vi bedömer att främst programvaror och teknikområdet säkerhet kommer att visa tillväxt. Vi kommer att fortsätta arbetet med att möta den ökade marginalpressen genom en lönsam produktmix samt genom att utveckla samarbetet med våra leverantörer och öka tjänste­andelen i vår försäljning. Vi kommer att fortsätta att anpassa vår kompetens och våra resurser för att möta efterfrågan på kvalificerade tjänster. Nocoms långsiktiga finansiella mål Rörelsemarginal Lönsamhet är det överordnade styrmålet. Uttryckt i rörelsemarginal är målet minst 10 procent. Rörelsemarginalen för årets första nio månader uppgick till 5 (3) procent. Kassaflöde Koncernens målsättning vad gäller kassaflöde från den löpande verksamheten är att den skall vara som lägst 8 procent av omsättningen. För årets första nio månader uppgick kassaflödet till -9 (-4) procent. Soliditet Koncernens soliditetsmått är satt till 40 procent, men bör inte understiga 30 procent i lågkonjunktur. Soliditeten per 30 september 2004 var 50 (32) procent. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 6,8 (10,1) MSEK. Resultat efter finansiella poster blev -10,6 (-13,8) MSEK. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,2 (0,2) MSEK. Tillgängliga likvida medel uppgick den 30 september 2004 till 0,3 (1,0) MSEK. Antalet anställda i moderbolaget uppgick vid periodens utgång till 20 (21). Nocoms aktie Nocoms B-aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Aktiekursen har under årets första nio månader varierat mellan 3,30 (0,81) SEK som lägst och 6,25 (5,30) SEK som högst. Kursen den 30 september var 3,84 (3,50) SEK. Nocoms börsvärde uppgick den 30 september 2004 till 123 (99) MSEK. I maj månad genomfördes en nyemission om 3.757.000 B-aktier, som tillförde Nocom 16,8 MSEK efter emissionskostnader. Efter nyemissionen, som i huvudsak riktades till institutionella investerare, uppgår antalet aktier till 1.000.000 A-aktier och 31.045.504 B-aktier. Nyemissionen medförde en utspädning om 9,1 procent av rösterna och 11,7 procent av kapitalet. Antalet aktieägare i Nocom uppgick den 30 september 2004 till 5.819 (5.811). Av dessa har 313 (260) fler än 10.000 aktier vardera. Utländska ägares innehav uppgick till cirka 11 (12) procent av aktiekapitalet och 7 (9) procent av rösterna. Några utestående options- eller konvertibelprogram fanns ej per den 30 september 2004. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Från och med den 1 januari 2004 tillämpar Nocom RR 29 Ersättning till anställda. Tillämpandet av RR 29 har inte haft någon materiell påverkan på koncernens resultat eller ställning. I övrigt är redovisningsprinciperna oförändrade jämfört med föregående år. Uppskjuten skattefordran hänförlig till underskottsavdrag redovisas som tillgång i den utsträckning det är sannolikt att underskottsavdragen kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Den 30 september 2004 uppgick ansamlade underskottsavdrag till cirka 295 MSEK. I balans­räkningen redovisas värdet av dessa underskott till 3,6 (7,1) MSEK. Denna post består i sin helhet av sedan tidigare år aktiverade temporära skillnader och förvärvade underskottsavdrag. Granskning Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning. Uppsala, fredagen den 29 oktober 2004 Nocom AB (publ) Stefan Skarin Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké januari - december 2004 27 januari 2005 Delårsrapport januari - mars 2005 28 april 2005 Delårsrapport januari - juni 2005 25 augusti 2005 Delårsrapport januari - september 2005 26 oktober 2005 För ytterligare information kontakta Stefan Skarin vd 0708 65 10 05 Stefan Ström finansdirektör 0708 65 10 68 Nocom AB (publ) är ett IT-företag som säljer programvaror med kvalificerad support och utbildning, för att underlätta och effektivisera verksamheten för företag i Norden. Erbjudandet omfattar fem teknikområden - integration, säkerhet, analys, utvecklingsverktyg och infrastruktur. Nocom Drift tillhandahåller såväl drift och hosting som avancerade tjänster för affärskritiska IT-lösningar. Nocom har cirka 95 anställda och finns representerat i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Företaget grundades 1985 och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (NOCM B) sedan 1999. Läs mer på www.nocom.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/29/20041028BIT21140/wkr0019.pdf