Renodlat Nocom höjer lönsamhetsmålet till 12 procents rörelsemarginal - delårsrapport för perioden januari – september 2007

Nocoms verksamhet fortsätter att utvecklas positivt och koncernens resultat har stärkts under tredje kvartalet jämfört med föregående år. Under kvartalet har dotterbolagen Nocom Security och Network Innovation avyttrats. Genom avyttringarna minskar Distributionsverksamhetens andel av koncernens omsättning till cirka en tiondel. De avyttrade verksamheterna har inte nått koncernens resultatmål och deras negativa resultatutveckling har fortsatt under 2007. Renodlingen har stärkt koncernens lönsamhet – rörelsemarginalen för kvarvarande verksamheter uppgick till 11,0 procent för niomånadersperioden, jämfört med 5,8 procent inklusive avyttrade verksamheter.

– Nocom möter årets viktiga fjärde kvartal som en ny koncern. Årets renodling och verksamhetens positiva utveckling har stärkt vår finansiella ställning, minskat riskexponeringen och ökat vår intjäningspotential. Nocom är inte längre en distributör och vi ser nu tydligt den tillväxt och lönsamhet som finns i kvarvarande verksamheter, säger Stefan Ström, vd och koncernchef i Nocom.

Samtidigt fortsätter satsningarna på egna produkter, där lönsamheten är högre och tillväxtpotentialen större. Koncernens satsningar inom egna produkter har belastat resultatet med 15 MSEK sedan januari. Trots detta ökade rörelseresultatet i kvarvarande verksamheter från 38,8 till 41,4 MSEK för niomånadersperioden, och från 12,5 till 13,3 MSEK under det tredje kvartalet.

– En viktig ingrediens i framgångsrikt företagande är fokus – i år har vi fokuserat på att öka potentialen i våra egna produkter genom stora investeringar. Vi har också lyckats styra bort koncernen från olönsam distribution utan att belasta lönsamheten, säger Stefan Skarin, arbetande styrelseordförande i Nocom.
– Nu ökar vi ambitionen och höjer lönsamhetsmålet till 12 procents rörelsemarginal. Vår starka kapitalstruktur ger oss kontinuitet i återköp av aktier som en del i en mer ambitiös förvärvsstrategi

Utdrag ur rapporten – januari - september 2007:
• Omsättningen uppgick till 377,6 (345,0) MSEK för kvarvarande verksamheter, varav 121,9 (112,1) MSEK under det tredje kvartalet
• Rörelsemarginalen för kvarvarande verksamheter uppgick till 11,0 procent för niomånadersperioden, jämfört med 5,8 procent inklusive avyttrade verksamheter.
• Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter uppgick till 41,4 (38,8) MSEK, varav 13,3 (12,5) MSEK under det tredje kvartalet
• Resultat före avskrivningar av immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 44,1 (41,6) MSEK för kvarvarande verksamheter, varav 14,2 (13,5) MSEK under det tredje kvartalet
• Resultat per aktie uppgick till 0,28 (0,27) SEK för kvarvarande verksamheter, varav 0,09 (0,09) under det tredje kvartalet