Delårsrapport januari – september 2006

• Programvaruverksamheten gör sitt resultatmässigt bästa kvartal. • Rörelseresultatet fördubblat på årets första nio månader. • Resultatutvecklingen ger kraftigt förbättrat kassaflöde.

Januari - september 2006
• Omsättningen uppgick till 559,3 (401,6) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 34,8 (16,1) MSEK.
• Rörelsemarginalen uppgick till 6,2 (4,0) procent.
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 33,7 (15,2) MSEK.
• Resultatet efter skatt uppgick till 23,7 (11,1) MSEK.
• Resultatet per aktie uppgick till 0,21 (0,10) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 35,9 (-8,1) MSEK.
• Tillgängliga likvida medel uppgick till 127,0 (103,6) MSEK.
• Eget kapital uppgick till 532,6 (399,8) MSEK den 30 september.
• Eget kapital per aktie uppgick till 4,98 (4,03) SEK den 30 september.
Tredje kvartalet 2006
• Omsättningen uppgick till 169,4 (164,4) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 11,1 (10,3) MSEK.
• Rörelsemarginalen uppgick till 6,6 (6,3) procent.
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,3 (10,3) MSEK.
• Resultatet efter skatt uppgick till 8,2 (7,1) MSEK.
• Resultatet per aktie uppgick till 0,07 (0,05) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 13,0 (3,7) MSEK.
• I juli ingick Northern ett strategiskt samarbetsavtal med EMC Corporation för utveckling av stöd för EMC:s lagringssystem.
• I augusti tecknade IAR Systems avtal med en internationell medicinteknisk koncern. Affären omfattade såväl ett utvecklingskontrakt som supporttjänster och programvarulicenser under tre år. Det totala ordervärdet beräknas uppgå till 9 – 12 MSEK, varav 2,4 MSEK under det tredje kvartalet.

VD HAR ORDET
”Rörelseresultatet fördubblas på årets första nio månader i jämförelse med 2005.”

Nocom fortsätter att växa under lönsamhet. Både rörelseresultatet och rörelsemarginalen ökar i jämförelse med det framgångsrika tredje kvartalet 2005. Under årets första nio månader fördubblar vi rörelseresultatet och tillväxten uppgår till 40 procent.
Programvara utmärker sig även detta kvartal som det verksamhetsområde som växer mest och har högst rörelsemarginal. IAR Systems fortsätter visa försäljningsframgångar och Northern är i detta kvartal lönsamt enligt plan. Jag ser en stor potential i båda bolagen och Programvara får en allt mer central roll i koncernen. Genom ökade investeringar kommer vi att ta marknadsandelar och höja tillväxttakten i verksamhetsområdet.
Inom Distribution har vi arbetat med lönsamhetsförbättringar under året och en väsentlig del av verksamheten når nu vårt mål på tio procent i rörelsemarginal. Deltaco ökar sina marknadsandelar inom distribution av IT-tillbehör och Nocom Software ökar försäljningen av programvara för systemintegration till stora kunder. Nocom Security har under året genomfört en rad lönsamhetsåtgärder men når inte vårt rörelsemarginalmål i år. Detta beror på att en hög andel av försäljningen består av volymrelaterade produkter med pressade marginaler. Peter Strand tar nu över arbetet som Nordenchef för att stärka marginalerna. Hans försäljningserfarenhet, etablerade partner- och leverantörsrelationer och höga tekniska kompetens inom IT-säkerhet skapar goda förutsättningar för Nocom Securitys utveckling.
Finansiellt är vi starka. Den positiva resultatutvecklingen ger ett kraftigt ökat kassaflöde från verksamheten. Nästa kvartal är det säsongsmässigt starkaste inom Distribution. Lönsamheten inom Distribution ger oss möjligheter att öka investeringarna inom programvaruverksamheten som fortsätter att utvecklas positivt.
Stockholm, onsdagen den 8 november 2006


Stefan Ström
Verkställande direktör och koncernchef
Nocom AB (publ)


KONCERNEN
”Programvara gör sitt resultatmässigt bästa kvartal och Distribution håller en stabil resultatnivå.”
Samtliga verksamhetsområden visade positivt rörelseresultat under det tredje kvartalet. Programvaras rörelseresultat stärktes ytterligare och det tredje kvartalet blev verksamhetsområdets resultatmässigt bästa. Detta uppnåddes genom ökad licensförsäljning och nya utvecklingskontrakt inom IAR Systems samt genom att Northern nådde lönsamhet efter andra kvartalets förlust. I kvartalet ökade efterfrågan på de största marknaderna USA och Tyskland.
Distribution visade en stabil rörelseresultatnivå i jämförelse med föregående år då verksamhetsområdet hade ett ovanligt starkt tredje kvartal. Deltaco och Nocom Software utmärkte sig under kvartalet och visade tillväxt och lönsamhet. Tillsammans med Webcontrol och Network Innovation nådde de en rörelsemariginal på 9,8 procent i kvartalet och drygt 10 procent under niomånadersperioden. Nocom Security har genomfört ett antal lönsamhetsåtgärder under året men försäljningen minskade under tredje kvartalet jämfört med föregående år.
Verksamhetsområdet Tjänster svarade för fem procent av koncernens omsättning och visade lönsamhet i kvartalet. Rörelseresultatet för niomånadersperioden var dock negativ.
Omsättningen har ökat från knappt 500 MSEK till cirka 800 MSEK under tolvmånadersperioden oktober 2005 - september 2006. Tillväxten är både förvärvsrelaterad och organisk. Den största organiska tillväxten finns i IAR Systems där försäljningen av chip byggda på ARM ökat samt i Deltaco som ökat försäljningen till prioriterade, stora kunder.

Omsättningen uppgick till 559,3 (401,6) MSEK och rörelseresultatet uppgick till 34,8 (16,1) MSEK de första nio månaderna. Rörelse-marginalen ökade med mer än två procentenheter, från 4,0 till 6,2 procent, jämfört med 2005 års första nio månader.